ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Основне академске студије – студије првог степена

Трајање студија

4 година (8 семестара)

Укупан број ЕСПБ бодова

240

Звање које се стиче

Дипломирани дефектолог

Циљ студија

Основни циљ
Оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа у превенцији, детекцији, дијагностици и третману поремећаја и сметњи у развоју, укључујући промовисање здравог начина живота, правних и моралних вредности, даљи професионални развој, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Посебни циљеви:
 • стицање академских знања о анатомско-физиолошкој структури и биолошким функцијама организма
 • стицање академских знања о етиологији поремећаја и сметњи у развоју
 • стицање академских знања о превенцији, детекцији и третману поремећаја и сметњи у развоју и тешкоћа у учењу
 • стицање компетенција за извођење едукацијских процедура у складу са индивидуалним потребама корисника
 • стицање знања о природи учења, стиловима и стратегијама учења
 • стицање знања о когнитивном, моторичком, емоционалном и социјалном развоју деце
 • усвајање знања и вештина неопходних за реализацију васпитно-образовног процеса код деце и омладине са сметњама у развоју
 • овладавање знањима и вештинама у области професионалног оспособљавања и социјалне инклузије особа са сметњама у развоју
 • стицање знања и вештина у области пружања психо-социјалне подршке деци са сметњама у развоју и њиховим родитељима и породици
 • оспособљавање за употребу асистивних технологија у раду са децом сметњама у развоју и тешкоћама у учењу
 • развијање способности промовисања права особа са сметњама у развоју и вишеструком ометеношћу у локалној заједници и ширем друштвеном окружењу и сузбијање дискриминације
 • оспособљавање за целовит, правовремени и практичан рад у области специјалне едукације
 • стицање знања и вештина у области научно-истраживачког рада у области специјалне едукације
 • оспособљеност за превенцију настанка проблема у понашању особа са инвалидитетом
 • стицање компетенција за извођење одређеног броја основних дијагностичких процедура, односно оспособљеност за пружање образовне и друштвене подршке особама са сметњама у развоју/инвалидитетом
 • формирање ставова неопходних за постизање високих стандарда праксе специјалне едукације
 • оспособљеност за учествовање у тимском раду мултидисциплинарног тима у васпитно-образовним и здравственим установама или установама у систему социјалне заштите.


Компетенције које проистичу из студијског програма

Дипломирани студенти студијског програма Основних академских студија специјалне едукације и рехабилитације – Инклузивно образовање стичу и усавршавају низ генеричких, педагошких вештина и клиничких компетенција. С обзиром на бројне аспекте студијског програма, дипломирани дефектолог, модула Инклузивно образовање ће истовремено усвојити принципе професионалног понашања, развити способност за научно- истраживачки рад и систематично излагање одређене тематске целине у писаној, електронској или усменој форми, развити способност ефикасног коришћења времена и ресурса, као и способност за тимски рад.
Компетенције су:
 • оспособљеност за спровођење програма превенције, детекције и третмана поремећаја и сметњи у развоју и тешкоћа у учењу
 • оспособљеност за рад у процесу инклузивног образовања, изради и спровођењу индивидуалног образовног плана
 • оспособљеност за реализацију васпитног процеса и образовно-васпитног процеса у настави деце са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу
 • оспособљеност за учешће у свим фазама професионалног и радног оспособљавања и социјалне иклузије особа са сметњама у развоју
 • оспособљеност за пружање психо-социјалне подршке родитељима и породицама особе са сметњама у развоју
 • промовисање права особа са сметњама у развоју
 • спровођење емпиријског и теоријског истраживања у области специјалне едукације
 • спровођење програма ране интервенције
 • спровођење тренинга и терапија са циљем рехабилитације проблема у учењу
 • реализација саветодавног рада са особама са инвалидитетом
 • реализација превентивног и корективног рада проблема у понашању особа са инвалидитетом
 • идентификовање развојних потреба деце и омладине са сметњама у развоју/инвалидитетом
 • успостављање и одржавање међуљудских односа, тимског рада и сарадње са родитељима
 • оспособљеност за употребу средстава асистивне технологије, аугментативне и алтернативне комуникације
 • оспособљеност за примену посебних образовних стратегија и техника током наставе, ради унапређења развоја сензорних и перцептивно-моторничких способности, језика, меморије и других функција
 • укључивање у процес перманентне стручне едукације и даљег стручног и научног напредовања
 • учествовање у тимском раду мултидисциплинарног тима у васпитно-образовним и здравственим установама или установама у систему социјалне заштите
 • праћење и примена новина у специјалној едукацији и рехабилитацији.


Услов за упис

 • завршена гимназија или школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању, односно средња школа из поља друштвено-хуманистичких наука у четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит из биологије и хемије/здравствене неге.

Структура програма

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације трају 4 године и обухватају 8 семестара наставе која се изводи у облику предавања, вежби, осталих облика активне наставе (семинара, округлих столова, летње стручне праксе, клиничке практичне наставе) и студијског истраживачког рада који је у функцији израде завршног дипломског испита.
Наставни план омогућава да студенти током студијског програма стичу знања из биолошких и базичних (претклиничких) медицинских наука, педагошких и психолошких наука, базичних наука специјалне едукације и рехабилитације и уже стручних наука специјалне едукације и рехабилитације. Од прве до четврте године студија студенти су у могућности да одаберу по један изборни предмет из датих изборних блокова, кроз који ће бити у могућности да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима специјалне едукације и рехабилитације.
Сви предмети на првој години заједнички су за сва три модула.
Након свих положених предмета превиђених студијским програмом студент је у обавези да изради и одбрани завршни дипломски рад.
Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе.
Најважније методе извођења наставе су: предавања илустрована слајдовима и видео клиповима, демонстрација вештина, интерактивна комуникација у наставном процесу, рад у малој групи, самостално извођење вештина процене и третмана у области специјалне рехабилитације.
Сви облици активне наставе базирају на интерактивној настави. Интерактивна настава, као савремена метода извођења наставе, омогућиће студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина.

План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Модели и системи специјалне едукације и рехабилитације 3 4 45 60 105 0 7
2Анатомија 3 2 45 30 75 0 5
3Физиологија 3 3 45 45 90 0 6
4Педагогија са дидактиком 3 3 45 45 90 0 6
5Општа психологија са психологијом личности 3 45 45 0 3
6Психологија развојног доба 2 2 2 2 60 60 120 0 8
7Енглески језик 2 2 60 60 0 4
8Хумана генетика 3 2 45 30 75 0 5
9Олигофренологија 3 2 45 30 75 0 5
10Увод у допунске терапије 3 2 45 30 75 0 5
11Стручна пракса 30 2
12 Предмет изборног блока 1* 2 2 30 30 60 0 4
Психолошке основе поремећаја у понашању 0
Арт терапија 0
Основе психотерапије 0
Укупно
Активне наставе 51036087060
Стручне праксе 30
Наставе на 1 години 900


2. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
13Неурологија 3 3 45 45 90 0 6
14Психологија инвалидитета 3 2 45 30 75 0 5
15Општа логопедија 2 2 30 30 60 0 4
16Вештине комуницирања 2 2 30 30 60 0 4
17Медицинска рехабилитација 2 2 30 30 60 0 4
18Породично саветовање 3 2 45 30 75 0 5
19 Предмет изборног блока 2* 2 2 30 30 60 0 4
Рана развојна хабилитација 0
Поремећаји гласа 0
Кинантрополошка анализа кретне активности 0
Адаптиране физичке активности 0
20Неуропсихологија 3 2 45 30 75 0 5
21Процена у специјалној едукацији и рехабилитацији 3 3 45 45 90 0 6
22Психопатологија детињства и младости 2 2 30 30 60 0 4
23Когнитивни развој са принципима учења 3 2 45 30 75 0 5
24Соматопедија 2 1 30 15 45 0 3
25Стручна пракса 30 2
26 Предмет изборног блока 3* 2 1 30 15 45 0 3
Хипотерапија 0
Култура једнакости и партнерски односи 0
Професионална етика 0
Укупно
Активне наставе 48039087060
Стручне праксе 30
Наставе на 2 години 900


3. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
27Рана интервенција у детињству 2 2 30 30 60 0 4
28Медицинске основе тифлологије 2 2 30 30 60 0 4
29Медицинске основе сурдологије 3 2 45 30 75 0 5
30Асистивне технологије 2 2 30 30 60 0 4
31Методика наставе природних наука 2 3 30 45 75 0 5
32Методика наставе друштвених наука 2 3 30 45 75 0 5
33Индивидуални образовни план 2 2 30 30 60 0 4
34Процена и корекција код особа са интелектуалним и моторичким сметњама 2 2 30 30 60 0 4
35 Предмет изборног блока 4* 2 1 30 15 45 0 3
Психотерапијски рад са особама са инвалидитетом 0
Знаковни језик 0
36Аугментативна и алтернативна комуникација 2 2 30 30 60 0 4
37Сметње у учењу 3 2 45 30 75 0 5
38Методе и технике рада са особама са аутизмом 2 2 30 30 60 0 4
39Процена и корекција код особа са сензорним сметњама 2 2 30 30 60 0 4
40Стручна пракса 30 2
41 Предмет изборног блока 5* 2 1 30 15 45 0 3
Креативне радионице 0
Социјална патологија 0
Атипични језички развој 0
Укупно
Активне наставе 45042087060
Стручне праксе 30
Наставе на 3 години 900


4. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
42Дидактичко-методичке основе рада са особама са моторичким поремећајима 2 2 30 30 60 0 4
43Дидактичко-методичке основе рада са особама са интелектуалном ометеношћу 2 2 30 30 60 0 4
44Дидактичко-методичке основе рада са особама са оштећењем слуха 2 2 30 30 60 0 4
45 Предмет изборног блока 6* 2 2 30 30 60 0 4
Методика рада са особама са проблемима у понашању 0
Сензорна интеграција и терапија покретом 0
Сексуалност особа са инвалидитетом 0
46Превентивно-корективни рад са децом школског узраста 2 3 30 45 75 0 5
47Дидактичко-методичке основе рада са особама са оштећењем вида 2 2 30 30 60 0 4
48Здравствена статистика 2 1 30 15 45 0 4
49Увод у научно истраживачки рад 2 1 30 15 45 0 3
50Стручна пракса 30 2
51 Предмет изборног блока 7* 2 1 30 15 45 0 3
Терапија игром 0
Когнитивна рехабилитација 0
Реедукација психомоторике 0
52 Предмет изборног блока 8* 2 1 30 15 45 0 3
Квалитет живота и социјална партиципација особа са инвалидитетом 0
Организација и менаџмент у специјалној едукацији и рехабилитацији 0
Превенција социјалних конфликата 0
Окупациона терапија 0
53Завршни рад 200 20
Укупно
Активне наставе 30025555560
Стручне праксе 230
Наставе на 4 години 785