ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Основне академске студије – студије првог степена

Трајање студија

4 године (8 семестара)

Укупан број ЕСПБ бодова

240

Звање које се стиче

Дипломирани дефектолог

Циљ студија

Стицање, продубљивање и проширивање академских знања у областима:
 • анатомско-физиолошкој структури и биолошким функцијама организма
 • узрочницима, преваленцији, инциденцији и механизмима настанка поремећаја и сметњи у развоју
 • видовима, нивоима и начину испољавања симптома сметњи у развоју и њиховим последицама
 • стицање знања и вештина у областима примарне и секундарне превенције сметњи у развоју и вишеструке ометености
 • стицање знања и вештина неопходних за спровођење специфичних видова клиничке процене и терапијских процедура у раду са особама са вишеструком ометеношћу у свим животним фазама
 • стицање знања и вештина неопходних за реализацију образовног и васпитног рада са децом са сметњама у развоју и вишеструком ометеношћу
 • стицање знања о когнитивном развоју деце, природи учења, стиловима и стратегијама учења
 • развијање способности примене хабилитационо-рехабилитационих метода и техника за све узрасте и стања
 • развијање способности планирања третмана и израде индивидуалног програма подршке за особе са сметњама у развоју и вишеструком ометеношћу
 • развијање способности самосталног и тимског рада са стручњацима из сродних научних области
 • овладавање знањима и вештинама у области професионалног оспособљавања и социјалне инклузије особа са сметњама у развоју
 • стицање знања и вештина у области пружања психо-социјалне подршке деци са сметњама у развоју и њиховим родитељима и широј породици
 • оспособљавање за употребу асистивних технологија у раду са особама са вишеструком ометеношћу
 • развијање способности промовисања права особа са сметњама у развоју и вишеструком ометеношћу у локалној заједници и ширем друштвеном окружењу и сузбијање дискриминације
 • оспособљавање за целовит, правовремени и практичан рад у области специјалне едукације и рехабилитације
 • превенција проблема у понашању особа са инвалидитетом
 • оспособљавање стручњака за научно-истраживачки и практичан рад у превенцији, детекцији, дијагностици, раној интервенцији и третману особа са вишеструком ометеношћу
 • овладавање знањима и вештинама неопходним за сагледавање и извођење различитих облика саветодавних, терапеутских и рехабилитационих поступака и њихово самостално креирање.


Компетенције које проистичу из студијског програма

Дипломирани студент Основних академских студија Специјалне едукације и рехабилитације – Вишеструка ометеност треба да буде оспособљен за:
 • примену поступака превенције, детекције и дијагностичке процене сметњи у развоју
 • примену поступака ране интервенције, индивидуалне подршке и третмана особа са сметњама у развоју и вишеструком ометеношћу
 • примену различитих облика терапеутских и рехабилитационих поступака и њихово самостално креирање у складу са индивидуалним потребама корисника
 • познавање општих принципа, циљева и исхода образовања и васпитања, као и општих и посебних стандарда постигнућа ученика и њихову међусобну повезаност
 • планирање и примену различитих метода, техника и облика рада ради ефикасности наставног процеса
 • примена знања и вештина у области професионалног оспособљавања особа са инвалидитетом и вишеструком ометеношћу
 • примену програма социјализације и социјалне инклузије особа са вишеструком ометеношћу
 • рад у мултидисциплинарном тиму
 • пружање психо-социјалне подршке деци са сметњама у развоју и њиховим родитељима, породици и широј друштвеној околини
 • промовисање права особа са сметњама у развоју у локалној заједници и ширем друштвеном окружењу и рад на сузбијању дискриминације
 • спровођење научног и теоријског истраживања у области специјалне едукације и рехабилитације
 • реализовање индивидуалног третмана одраслих особа са инвалидитетом
 • реализовање превенције и модификације проблема у понашању особа са инвалидитетом
 • поштовање и афирмацију принципа професионалне етике и кодекса понашања, праћење стручне и научне литературе, у складу са принципима научно-истраживачког рада
 • праћење и примена новина у специјалној едукацији и рехабилитацији.


Услов за упис

 • завршена гимназија или школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит из биологије и психологије.

Структура програма

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације трају 4 године и обухватају 8 семестара наставе која се изводи у облику: предавања, вежби, осталих облика активне наставе (семинара, округлих столова, летње стручне праксе, клиничке практичне наставе) и студијског истраживачког рада који је у функцији израде завршног дипломског испита.
Наставни план омогућава да студенти током студијског програма стичу знања из биолошких и базичних (претклиничких) медицинских наука, педагошких и психолошких наука, базичних наука специјалне едукације и рехабилитације и уже стручних наука специјалне едукације и рехабилитације.Од прве до четврте године студија студенти су у могућности да одаберу по један изборни предмет из датих изборних блокова, кроз који ће бити у могућности да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима специјалне едукације и рехабилитације.
Сви предмети на првој години заједнички су за сва три модула.
Након свих положених предмета превиђених студијским програмом студент је у обавези да изради и одбрани завршни дипломски рад.
Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе.
Најважније методе извођења наставе су: предавања илустрована слајдовима и видео клиповима, демонстрација вештина, интерактивна комуникација у наставном процесу, рад у малој групи, самостално извођење вештина процене и третмана у области специјалне рехабилитације.
Сви облици активне наставе базирају на интерактивној настави. Интерактивна настава, као савремена метода извођења наставе, омогућиће студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина.


План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Модели и системи специјалне едукације и рехабилитације 3 4 45 60 105 0 7
2Анатомија 3 2 45 30 75 0 5
3Физиологија 3 3 45 45 90 0 6
4Педагогија са дидактиком 3 3 45 45 90 0 6
5Општа психологија са психологијом личности 3 45 45 0 3
6Психологија развојног доба 2 2 2 2 60 60 120 0 8
7Енглески језик 2 2 60 60 0 4
8Хумана генетика 3 2 45 30 75 0 5
9Олигофренологија 3 2 45 30 75 0 5
10Увод у допунске терапије 3 2 45 30 75 0 5
11Стручна пракса 30 2
12 Предмет изборног блока 1* 2 2 30 30 60 0 4
Психолошке основе поремећаја у понашању 0
Арт терапија 0
Основе психотерапије 0
Укупно
Активне наставе 51036087060
Стручне праксе 30
Наставе на 1 години 900


2. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
13Неурологија 3 3 45 45 90 0 6
14Психологија инвалидитета 3 2 45 30 75 0 5
15Општа логопедија 2 2 30 30 60 0 4
16Вештине комуницирања 2 2 30 30 60 0 4
17Медицинска рехабилитација 2 2 30 30 60 0 4
18Породично саветовање 3 2 45 30 75 0 5
19 Предмет изборног блока 2* 2 2 30 30 60 0 4
Рана развојна хабилитација 0
Поремећаји гласа 0
Кинантрополошка анализа кретне активности 0
Адаптиране физичке активности
20Неуропсихологија 3 2 45 30 75 0 5
21Процена у специјалној едукацији и рехабилитацији 3 3 45 45 90 0 6
22Психопатологија детињства и младости 2 2 30 30 60 0 4
23Когнитивни развој са принципима учења 3 2 45 30 75 0 5
24Соматопедија 2 1 30 15 45 0 3
25Стручна пракса 30 2
26 Предмет изборног блока 3* 2 1 30 15 45 0 3
Хипотерапија 0
Култура једнакости и партнерски односи 0
Професионална етика 0
Укупно
Активне наставе 48039087060
Стручне праксе 30
Наставе на 2 години 900


3. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
27Рана интервенција у детињству 2 2 30 30 60 0 4
28Медицинске основе тифлологије 2 2 30 30 60 0 4
29Медицинске основе сурдологије 3 2 45 30 75 0 5
30Асистивне технологије 2 2 30 30 60 0 4
31Процена и корекција код особа са интелектуалним и моторичким сметњама 2 2 30 30 60 0 4
32Методика рада са вишеструко ометеном децом 4 3 60 45 15 0 7
33Обољења и оштећења локомоторног апарата 3 3 45 45 90 0 6
34 Предмет изборног блока 4* 2 1 30 15 45 0 3
Знаковни језик 0
Психотерапијски рад са особама са инвалидитетом 0
Индивидуални образовни план 0
35Аугментативна и алтернативна комуникација 2 2 30 30 60 0 4
36Методе и технике рада са особама са аутизмом 2 2 30 30 60 0 4
37Процена и корекција код особа са сензорним сметњама 2 2 30 30 60 0 4
38Методе развијања моторичких способности 3 3 45 45 90 0 6
39Стручна пракса 30 2
40 Предмет изборног блока 5* 2 1 30 15 45 0 3
Креативне радионице 0
Социјална патологија 0
Атипични језички развој 0
Укупно
Активне наставе 46540578060
Стручне праксе 30
Наставе на 3 години 810


4. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
41Социјалне вештине 2 2 30 30 60 0 4
42Методе рехабилитације вишеструко ометених визуелно оштећених особа 2 2 30 30 60 0 4
43Професионално и радно оспособљавање 2 2 30 30 60 0 4
44 Предмет изборног блока 6* 2 2 30 30 60 0 4
Методика рада са особама са проблемима у понашању 0
Сензорна интеграција и терапија покретом 0
Сексуалност особа са инвалидитетом 0
45Методе и технике рада са особама са оштећењем слуха 2 2 30 30 60 0 4
46Превентивно-корективни рад са децом школског узраста 2 3 30 45 75 0 5
47Здравствена статистика 2 1 30 15 45 0 4
48Увод у научно истраживачки рад 2 1 30 15 45 0 3
49Стручна пракса 30 2
50 Предмет изборног блока 7* 2 1 30 15 45 0 3
Терапија игром 0
Когнитивна рехабилитација 0
Реедукација психомоторике 0
51 Предмет изборног блока 8* 2 1 30 15 45 0 3
Квалитет живота и социјална партиципација особа са инвалидитетом 0
Организација и менаџмент у специјалној едукацији и рехабилитацији 0
Превенција социјалних конфликата 0
Окупациона терапија 0
52Завршни рад 200 20
Укупно
Активне наставе 30025555560
Стручне праксе 230
Наставе на 4 години 785