ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Основне академске студије – студије првог степена

Трајање студија

4 године (8 семестара)

Укупан број ЕСПБ бодова

240

Звање које се стиче

Дипломирани дефектолог

Циљ студија

Основни циљ студијског програма Специјалне едукације и рехабилитације – Вишеструка ометеност је оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа у превенцији, детекцији, дијагностици и третману поремећаја и сметњи гласа, говора, језика и комуникације, укључујући промовисање здравог начина живота, правних и моралних вредности, даљи професионални развој, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Посебни циљеви:
 • стицање академских знања о анатомско-физиолошкој структури и биолошким функцијама организма
 • стицање академских знања о етиологији поремећаја и сметњи у развоју;
 • стицање академских знања о превенцији, детекцији и третману поремећаја и сметњи у развоју и тешкоћа у учењу;
 • стицање знања и вештина неопходних за спровођење специфичних видова клиничке процене и терапијских процедура у раду са особама са вишеструком ометеношћу у свим животним фазама
 • стицање знања и вештина неопходних за реализацију образовног и васпитног рада са децом са сметњама у развоју и вишеструком ометеношћу
 • стицање знања о когнитивном развоју деце, природи учења, стиловима и стратегијама учења
 • развијање способности примене хабилитационо-рехабилитационих метода и техника за све узрасте и стања
 • развијање способности планирања третмана и израде индивидуалног програма подршке за особе са сметњама у развоју и вишеструком ометеношћу
 • развијање способности самосталног и тимског рада са стручњацима из сродних научних области
 • овладавање знањима и вештинама у области професионалног оспособљавања и социјалне инклузије особа са сметњама у развоју
 • стицање знања и вештина у области пружања психо-социјалне подршке деци са сметњама у развоју и њиховим родитељима и широј породици
 • оспособљавање за употребу асистивних технологија у раду са особама са вишеструком ометеношћу
 • развијање способности промовисања права особа са сметњама у развоју и вишеструком ометеношћу у локалној заједници и ширем друштвеном окружењу и сузбијање дискриминације
 • оспособљавање за целовит, правовремени и практичан рад у области специјалне едукације и рехабилитације
 • превенција проблема у понашању особа са инвалидитетом
 • оспособљавање стручњака за научно-истраживачки и практичан рад у превенцији, детекцији, дијагностици, раној интервенцији и третману особа са вишеструком ометеношћу
 • овладавање знањима и вештинама неопходним за сагледавање и извођење различитих облика саветодавних, терапеутских и рехабилитационих поступака и њихово самостално креирањеКомпетенције које проистичу из студијског програма

Дипломирани студенти студијског програма Специјалне едукације и рехабилитације – Вишеструка ометеност стичу и усавршавају низ генеричких, педагошких вештина и клиничких компетенција. С обзиром на бројне аспекте студијског програма, дипломирани дефектолог, модула Вишеструка ометеност ће истовремено усвојити принципе професионалног понашања, развити способност за научно-истраживачки рад и систематично излагање одређене тематске целине у писаној, електронској или усменој форми, развити способност ефикасног коришћења времена и ресурса, као и способност за тимски рад.

Дипломирани студенти модула Вишеструка ометеност ће поседовати опште компетенције, које се односе на:
 • опште способности анализе, синтезе и предвиђања решења и последица у области сметњи и поремећаја у развоју и раду са особама са инвалидитетом;
 • развити способност за научно- истраживачки рад;
 • развити способност критичког мишљења и приступа у раду са децом са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом;
 • способност примене стечених академских знања у пракси;
 • развити способност ефикасног коришћења времена и ресурса, као и способност за тимски рад;
 • развити вештине комуникације и сарадње на националном и међународном нивоу;
 • принципе професионалног понашања.

Студенти Основних академских студија специјалне едукације и рехабилитације модула Вишеструка ометеност стећи ће следеће предметно-специфичне компетенције:
 • темељно познавање и разумевање теоријских принципа у области сметњи и и вишеструке ометености код деце и одраслих;
 • интеграција академских знања из области специјалне едукације и рехабилитације, логопедије, медицине, психологије, педагогије и социологије у раду са децом са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу;
 • примену поступака превенције, детекције и дијагностичке процене код деце типичног и аптипичног развоја и одраслих особа са инвалидитетом;
 • примену програма ране интервенције;
 • развој моторичких, когнитивних, говорно-језичких и социјалних вештина код деце са сметњама у развоју и/или учењу и код одраслих са инвалидитетом и хроничним болестима кроз примену стимулативних, превентивно-корективних, едукативних и терапеутских (ре)хабилитационих програма;
 • израду индивидуалних планова образовања (ИОП)/подршке/третемана/услуга;
 • реализацију васпитно-образовних процеса и поступака;
 • планирање и праћења различитих метода, техника и облика рада ради праћења наставног процеса у инклузивном образовању;
 • примену знања и вештина у области радног и професионалног оспособљавања;
 • примену асистивне технологије и аугментатвине комуникације;
 • спровођење инструктвиног и саветодавног рада;
 • организацију и реализацију програма психосоцијалне подршке за децу, омладину и одрасле са инвалидитетом;
 • спровођење окупационе терапије у различитим окружењима;
 • учествовање у тимском раду у системима васпитања, образовања, здравствене и социјалне заштите;
 • промовисање социјалне инклузије и партиципације деце и одраслих са инвалидитетом;
 • помоћ и промоцију права особа са инвалидитетом;
 • примену метода и поступака у процесу истраживања у специјалној едукацију и рехабилитацији;
 • праћење и примену новина у специјалној едукацији и рехабилитацији;Услов за упис

 • завршена гимназија, средња школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању или средња школа друштвеног усмерења у четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит из Биологије и Психологије

Структура програма

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације трају 4 године и обухватају 8 семестара наставе која се изводи у облику: 1) предавања, 2) вежби, 3) осталих облика активне наставе (семинара, стручне праксе, студијских посета) и студијског истраживачког рада који је у функцији израде завршног дипломског испита.

Настава се остварује кроз три различита смера, односно модула: 1. Вишеструка ометеност; 2. Инклузивно образовање; 3. Логопедија.

Основни циљ студијског програма Специјалне едукације и рехабилитације је оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа у превенцији, детекцији, дијагностици и третману поремећаја и сметњи, укључујући промовисање здравог начина живота, правних и моралних вредности, даљи професионални развој, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Након завршених основних академских студија специјалне едукације и рехабилитације, а у зависности од одабраног смера (модула) студенти стичу звање Дипломирани дефектолог сходно Листи звања, а у додатку дипломе се уписује његова ужа квалификација у складу са смером (модулом) који је студент завршио (смер: Вишеструка ометеност, Инклузивно образовање, Логопедија).

Студенти се при упису на основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације одлучују за један од три модула. Услов за упис је завршена гимназија, или средња школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању, или средња школа из поља друштвено-хуманистичких наука у четворогодишњем трајању (само за модул Инклузивно образовање) и положен пријемни испит.

Укупно ангажовање студената студијског програма специјалне едукације и рехабилитације, кроз активну наставу и учење ван термина активне наставе у сврху континуираног савладавања програмске материје, припрему колоквијума, испита и израду дипломског рада на основним студијама изражено је бројем од 240 ЕСПБ бодова. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 27 часова.

Наставни план омогућава да студенти током студијског програма стичу знања из биолошких и базичних (претклиничких) медицинских наука, педагошких и психолошких наука, базичних наука специјалне едукације и рехабилитације и уже стручних наука специјалне едукације и рехабилитације. Од прве до четврте године студија студенти су у могућности да одаберу по један или два изборна предмета из датих изборних блокова, кроз који ће бити у могућности да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима специјалне едукације и рехабилитације.

Сви предмети на првој години заједнички су за сва три модула.

Након свих положених предмета превиђених студијским програмом студент је у обавези да изради и одбрани завршни дипломски рад.

Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе.

Најважније методе извођења наставе су: предавања илустрована слајдовима и видео клиповима, демонстрација вештина, интерактивна комуникација у наставном процесу, рад у малој групи и самостално извођење вештина процене и третмана у области специјалне едукације и рехабилитације.

Сви облици активе наставе базирају на интерактивној настави. Интерактивна настава, као савремена метода извођења наставе, омогући ће студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина.План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Увод у дефектологију 2 2+1* 30 45 75 0 5
2Анатомија 3 2 45 30 75 0 5
3Хумана генетика 3 2 45 30 75 0 5
4Педагогија са дидактиком 2 2 30 30 60 0 4
5Општа психологија са психологијом личности 2 30 30 0 3
6Психологија развојног доба 3 2 45 30 75 0 5
7Енглески језик 2 2 30 30 60 0 4
8Физиологија 3 3 45 45 90 0 6
9Олигофренологија 2 2 30 30 60 0 5
10Увод у логопедију 2 2 30 30 60 0 5
11Професионална етика 2 1 30 15 45 0 3
12Предмет изборног блока 1 2 2 30 30 60 0 4
Увод у допунске терапије 0
Психолошке основе и превенција поремећаја понашања 0
13Предмет изборног блока 2 2 1 30 15 45 0 3
Права, обавезе и самозаступање особа са инвалидитетом 0
Физичка култура 0
Информатика у здравству 0
14Предмет изборног блока 3 2 1 30 15 45 0 3
Рекреативна терапија 0
Основе психотерапије 0
Психологија одрасле доби и старења 0
Укупно
Активне наставе 48037585560
Стручне праксе 0
Наставе на 1 години 855


2. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
15Неурологија 2 2 30 30 60 0 4
16Неуропсихологија 3 2 45 30 75 0 5
17Тифлологија 2 2 30 30 60 0 4
18Соматопедија 2 2 30 30 60 0 4
19Медицинска рехабилитација 2 2 30 30 60 0 4
20Предмет изборног блока 4 2 1 30 15 45 0 4
Рана развојна хабилитација 0
Генетика у специјалној едукацији и рехабилитацији 0
21Предмет изборног блока 5 2 1 30 15 45 0 3
Кинaнтрополошка анализа кретне активности 0
Креативне радионице 0
Поремећаји гласа 0
22Стручна пракса 1 45 1
23Психологија инвалидитета 2 2 30 30 60 0 5
24Психопатологија детињства и младости 2 2 30 30 60 0 4
25Процена у специјалној едукацији и рехабилитацији 3 3 45 45 90 0 6
26Когнитивни развој са принципима учења 2 2 30 30 60 0 4
27Вештине комуникације 2 1 30 15 45 0 3
28Атипични говорно-језички развој 2 1 30 15 45 0 4
29Предмет изборног блока 6 2 1 30 15 45 0 3
Хипотерапија 0
Култура једнакости и партнерски односи 0
Методика рада са децом са сметњама у развоју 0
Менаџмент у здравству 0
30Стручна пракса 2 45 2
Укупно
Активне наставе 45036081060
Стручне праксе 90
Наставе на 2 години 900


3. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
31Рана интервенција у детињству 2 2 30 30 60 0 4
32Сурдологија 2 2 30 30 60 0 4
33Основе аудиологије и вестибулологије 2 2 30 30 60 0 4
34Методе и технике рада са вишеструко ометеном децом предшколског
узраста
4 3 60 45 105 0 7
35Методе и технике рада са особама са моторичким сметњама 3 2 45 30 75 0 5
36Предмет изборног блока 7 2 1 30 15 45 0 4
Знаковни језик 0
Психотерапијски рад са особама са инвалидитетом 0
37Породично саветовање 2 2 30 30 60 0 5
38Методе и технике рада са особама са поремећајима из спектра аутизма 3 2 45 30 75 0 6
39Социјалне вештине особа са инвалидитетом 2 2 30 30 60 0 4
40Методе и технике рада са особама са сензорним сметњама 2 2 30 30 60 0 6
41Предмет изборног блока 8 2 1 30 15 45 0 4
Геријатрија 0
Социјална медицина 0
Увод у научноистраживачки рад 0
42Предмет изборног блока 9 2 2 30 30 60 0 4
Социјална патологија 0
Стратегије подучавања и управљања понашањем деце са сметњама
у развоју
0
Рани развој деце 0
43Стручна пракса 3 90 3
Укупно
Активне наставе 42034576560
Стручне праксе 90
Наставе на 3 години 855


4. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
44Медицинска статистика 1 1 15 15 30 0 2
45Асистивне технологије и аугментативна и алтернативна комуникација 3 2 45 30 75 0 5
46Дидактичко-методичке основе рада са особама са оштећењем слуха 3 2 45 30 75 0 4
47Дидактичко-методичке основе рада са особама са интелектуалном
ометеношћу
3 2 45 30 75 0 5
48Окупациона терапија 2 2 30 30 60 0 4
49Предмет изборног блока 10 2 2 30 30 60 0 4
Терапија игром 0
Сензорна интеграција 0
Сексуалност особа са инвалидитетом 0
50Дидактичко-методичке основе рада са особама са моторичким
поремећајима
2 1 30 15 45 0 3
51Дидактичко-методичке основе рада са особама са оштећењем вида 2 1 30 15 45 0 3
52Професионално и радно оспособљавање 2 1 30 15 45 0 3
53Предмет изборног блока 11 2+2 1+1 60 30 90 0 4 (2+2)
Когнитивна рехабилитација 0
Реедукација психомоторике 0
Квалитет живота и социјална партиципација особа са инвалидитетом 0
Говорна акустика 0
54Предмет изборног блока 12 2+2 1+1 60 30 90 0 4 (2+2)
Когнитивна рехабилитација 0
Реедукација психомоторике 0
Квалитет живота и социјална партиципација особа са инвалидитетом 0
Говорна акустика 0
55Стручна пракса 4 90 3
56Завршни рад 90* 30 20
Укупно
Активне наставе 42027078064
Стручне праксе 120
Наставе на 4 години 900