ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Основне академске студије – студије првог степена

Трајање студија

4 година (8 семестара)

Укупан број ЕСПБ бодова

240

Звање које се стиче

Дипломирана медицинска сестра

Циљ студија

Циљ студијског програма је да студент стекне знања:
 • о нормалној структури и функцијама човековог организма
 • о нарушавању грађе и/или функције појединих органа, органских система или целокупног организма човека и етиологији настанка поремећаја
 • из одговарајућих клиничких дисциплина, која омогућују студенту да створи представу о менталним и физичким обољењима
 • о превентивним, дијагностичким и терапијским процедурама, као и репродукцији човека
 • о условима живота човека, његовом окружењу, заштити човекове средине и социјалном статусу појединца
 • о организацији рада здравствених тимова и установа, ефикасном тимском раду и организовању службе здравствене неге на свим нивоима здравствене заштите
 • о ефикасној комуникацији са корисницима, члановима породице корисника, члановима мултипрофесионалног и мултидисциплинарног здравственог тима и јавношћу и др.
 • из деонтологије, етике и правне одговорности радника медицинске струке
 • о научним методама, које на основу биомедицинских мерења омогућавају анализу добијених података и процену научних чињеница


Компетенције које проистичу из студијског програма

Компетенције дипломираних медицинских сестара дефинисане су у складу са препорукама Међународног већа медицинских сестара (International Council of Nurses) и Европске федерације медицинских сестара (European Federation of Nurses Associations).

Након савладаног студијског програма Основних академских студија здравствене неге студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне и научне делатности.

Програмски садржај овог курикулума омогућиће студенту да:
 1. Поседује неопходно знање и разумевање:
  • базичних и клиничких дисциплина здравствене неге
  • процеса оболевања
  • испољавања болести, начина препознавања, испитивања, лечења и неговања пацијента са појединим менталним и физичким болестима, синдромима и стањима
  • реаговања пацијената/корисника на болести и друге ситуације у вези са здрављем
  • принципа промоције здравља и спречавања болести
 2. Примени сестринске вештине у клиничкој пракси поштујући процес здравствене неге (утврђивање потреба за негом, дефинисање дијагноза неге, издвајање приоритета, планирање и имплементација одговарајућих поступака неге и евалуација реализоване неге и постигнутих циљева), укључујући:
  • усмеравање појединаца, породица и група на здрав начин живота и бригу о себи
  • негу и збрињавање болесника (одраслог, али и детета) у акутној фази болести
  • негу и збрињавање болесника (одраслог, али и детета) са ургентним стањима
  • примену терапије лековима, уз праћење деловања, интеракције и токсичности лекова
  • негу старих лица
  • негу хронично оболелих
  • ублажавање патњи и бола
  • помоћ болесницима у терминалној фази болести
 3. Испољава способност да:
  • успешно изврши сестринску процену проблема пацијента и постави дијагнозу неге
  • доноси одлуке и поставља циљеве здравствене неге
  • приступи спровођењу плана неге и збрињавања
  • изврши евалуацију спроведене неге и постигнутих циљева
  • ефикасно комуницира и реализује процедуре здравствене неге уважавајући свеобухватни мултидисциплинарни и мултипрофесионални приступ пацијенту
  • стално анализира и унапређује квалитет пружене неге


Посебни исходи процеса учења треба да изграде и унапреде:
 1. Однос са пацијентима и колегама - професионални однос медицинских сестара са пацијентима и колегама, поштовање пацијента и колеге, без предрасуда, у односу на језик, културу, пол, расу и начина живота, чување информације о пацијентима у складу са професионалним етичким кодексом, прикупљање информације о болести и решавање здравствених проблема пацијента, свест о улози других здравствених и социјалних радника, сарадња са другим члановима интердисциплинарног тима има
 2. Професионалне стандарде и понашање, где дипломирани студент треба да поседује знање и разумевање етичких и правних питања релевантних за сестринску праксу и организације, управљања и обезбеђивања здравствене заштите
 3. Следеће ставове неопходне за праксу: свест о моралној и етичкој одговорности у збрињавању сваког пацијента, свест да медицинске сестре треба увек да теже највишем могућем квалитету збрињавања пацијента, свест о значају здравља за обављање праксе
 4. Стицање и извођење вештина где дипломирани студент треба да: успостави квалитетан однос са пацијентом, правилно узима сестринске анамнестичке податке, прикупља и сређује информације, изведе општи и орган-специфични клинички преглед, изведе рутинске дијагностичке процедуре, пружи помоћ витално угроженим болесницима, ефикасно комуницира са пацијентом, породицом пацијента, колегама и особљем, идентификује најчешће факторе ризика


Услов за упис

 • завршена гимназија или средња школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит из Биологије и Здравствене неге или Биологије и Хемије

Структура програма

Основне академске студије здравствене неге трају 4 године, односно 8 семестара током којих се студенту пружи 4.605 часова (3.315 активне настава, 1.170 часова осталих часова и 120 часова самосталног рада студента на изради дипломског рада), што се вреднује са укупно 240 ЕСПБ бодова. Програмом је предвиђен 51 предмет (уз стручне праксе), међу којима 6 изборних блокова са 29 изборних предмета. Студент у сваком блоку према својим интересовањима бира један од понуђених четири до шест предмета. Обавеза израде завршног рада се вреднује са 15 ЕСПБ бодова, чиме се стиче звање Дипломирана медицинска сестра према листи звања Националног савета.

Основне академске студије здравствене неге оспособљавају студента за самостално и ефикасно спровођење здравствене неге засноване на етичким принципима и холистичком приступу кориснику у различитим подручјима, примену сестринских вештина у пракси поштујући процес здравствене неге, спровођење здравствене неге засноване на доказима, организовање дневних радних задатака уз вођење документације и руковођење тимом за здравствену негу, тимски рад, ефикасну комуникацију и међупрофесионалну сарадњу уз поштовање етичких принципа, праћење стручне литературе и истраживачки и педагошки рад.

Најважније методе извођења наставе су: интерактивна комуникација у наставном процесу, рад у малој групи, самостално извођење лабораторијских и клиничких вештина, демонстрација вештина и предавања илустрована слајдовима и видео клиповима.

Сви облици активне наставе базирају на интерактивној настави која се карактерише дискусијама о проблему који је тема наставне јединице, изношењем личног става који је поткрепљен теоријском или искуственом аргументацијом, уочавањем дилема које се односе на постављену тему и њиховим разрешавањем. Интерактивна настава, као савремена метода извођења наставе, омогућиће студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина.

Рад у малој групи, као значајна метода савременог приступа наставном процесу, подразумева максималан број од 102 студента на предавањима и 5 до 10 студената у групи за практичну наставу.

Лабораторијске и клиничке вештине студенти изводе самостално или путем демонстрација вештина од стране наставника или сарадника. За сваку клиничку вештину дефинисан је ниво компентенције студената: студент има само теоријско знање о вештини, студент посматра процедуру, али је не изводи самостално, студент изводи процедуру самостално, али не рутински и студент изводи процедуру рутински.План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Анатомија и хистологија 3 2 1 1 60 45 105 0 6
2Етика у сестринству 2 30 30 0 2
3Здравствено законодавство и правни аспекти здравствене неге 2 1* 30 15 45 0 2
4Вештинe комуникације 1 2 15 30 45 0 3
5Медицинска статистика и информатика 2 2 30 30 60 0 4
6Општа здравствена нега 1 3 7 45 105 150 0 10
7Физиологија 3 3 45 45 90 0 6
8Микробиологија са паразитологијом 3 2 45 30 75 0 5
9Медицинска биохемија 2 2 30 30 60 0 4
10Здравствено васпитање 1 2 15 30 45 0 3
11Општа здравствена нега 2 3 7 45 105 150 0 10
12Предмет изборног блока 1 2 1* 30 15 45 0 3
Хумана генетика 0
Увод у интегративну здравствену негу 0
Историја здравствене неге 0
Биофизика 0
Медицинска социологија 0
13Стручна пракса 1 270 2
Укупно
Активне наставе 42048090060
Стручне праксе 270
Наставе на 1 години 1170


2. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
14Патологија 2 1 30 15 45 0 3
15Патофизиологија 2 1 30 15 45 0 3
16Фармакологија 4 1 60 15 75 0 4
17Хигијена 2 2 30 30 60 0 3
18Епидемиологија 1 2 15 30 45 0 3
19Пропедевтика у здравственој нези 1 3 15 45 60 0 4
20Здравствена нега у клиничко-болничкој пракси 2 6 30 90 120 0 8
21Здравствена психологија 2 1 30 15 45 0 3
22Основи радиологије 1 2 15 30 45 0 3
23Здравствена нега у интерној медицини 3 6 45 90 135 0 9
24Здравствена нега у инфектологији 2 4 30 60 90 0 6
25Здравствена нега у неурологији 2 4 30 60 90 0 6
26Предмет изборног блока 2 1 2 15 30 45 0 3
Трансфузиолошка пракса 0
Психологија развојног доба и старења 0
Здравствена нега у ванредним приликама 0
Збрињавање хроничних рана 0
27Стручна пракса 2 300 2
Укупно
Активне наставе 37552590060
Стручне праксе 300
Наставе на 2 години 1200


3. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
28Здравствена нега у хирургији 3 4 45 60 105 0 9
29Здравствена нега у гинекологији и акушерству 1 3 15 45 60 0 4
30Здравствена нега у педијатрији 2 4 30 60 90 0 6
31Здравствена нега у психијатрији 1 2 15 30 45 0 3
32Организација и управљање у здравственој нези 2 1 30 15 45 0 3
33Здравствена нега у дерматовенерологији 1 1 15 15 30 0 2
34Енглески језик 1 2 2 60 60 0 4
35Предмет изборног блока 3 1 2 15 30 45 0 3
Прорачуни у здравственој нези 0
Ергономија у здравственој нези 0
Знаковни језик 0
36Нега у примарној здравственој заштити и породици 2 4 30 60 90 0 6
37Исхрана и медицинска нутритивна терапија 2 2 30 30 60 0 4
38Здравствена нега у јединицама интензивног лечења 2 4 30 60 90 0 7
39Здравствена нега у процесу рехабилитације 1 2+1* 15 45 60 0 4
40Предмет изборног блока 4 2 1* 30 15 45 0 3
Увод у научноистраживачки рад 0
Здравствена екологија и јавно здравље 0
Промоција здравља 0
Превенција и контрола инфекција повезаних са пружањем здравствене заштите 0
Здравствена нега новорођенчета 0
41Стручна пракса 3 300 2
Укупно
Активне наставе 36046582560
Стручне праксе 300
Наставе на 3 години 1125


4. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
42Основи педагогије 2 1+1* 30 30 60 0 4
43Теорије и теоријски модели у здравственој нези 2 1+1* 30 30 60 0 4
44Палијативна нега 2 2+1* 30 45 75 0 5
45Енглески језик 2 2 2 60 60 0 4
46Социјална медицина 2 30 30 0 2
47Здравствена нега у оториноларингологији 1 1 15 15 30 0 2
48Здравствена нега у офталмологији 1 1 15 15 30 0 2
49Предмет изборног блока 5 1 2 15 30 45 0 3
Заштита у радној средини 0
Приступи у раду са особама са инвалидитетом 0
Безбедност болесника у сестринској пракси 0
Основи инструментирања 0
Исхрана здравог и болесног детета 0
50Дидактика 2 30 30 0 2
51Методика наставе здравствене неге 3 3+1* 45 60 105 0 8
52Здравствена нега у онкологији 1 2 15 30 45 0 2
53Здравствена нега у геријатрији 1 2 15 30 45 0 2
54Предмет изборног блока 6 1 2 15 30 45 0 3
Здравствена нега у болним стањима 0
Основи спирометријских процедура и вештина 0
Основи уротерапије 0
Интерпрофесионално образовање 0
55Стручна пракса 4 300 2
56Завршни рад 30** 120 15
Укупно
Активне наставе 34531569060
Стручне праксе 420
Наставе на 4 години 1110