ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Основне струковне студије - студије првог степена

Трајање студија

3 године (6 семестара)

Укупан број ЕСПБ бодова

180

Звање које се стиче

Струковни медицински радиолог

Циљ студија

Основни циљеви стицање теоријског и практичног знања за обављање послова и задатака у радиологији, радиотерапији и нуклеарној медицини, у оквиру својих компетенција оспособљавање за самостални и тимски рад у извођењу дијагностичких и терапијских процедура. Посебни циљеви стицање основних знања о структури и физиолошким функцијама људског тела, као и о механизмима развоја болести и нарушавању грађе тела упознавање са физичким и биолошким основама зрачења овладавање вештинама управлјања изворима зрачења, заштите од јонизујућег зрачења, и спровођења мера заштите и деконтаминације стицање знања о физичко-техничким основама и намени опреме у радиологији упознавање са техникама снимања и елементима који утичу на квалитет слике овладавање техникама снимања у конвенционалној радиологији оспособлјавање за извођење ЦТ- и МР-снимања стицање знања из области нуклеарне медицине и овладавање поступцима нуклеарномедицинских дијагностичких и терапијских процедура стицање знања о процедурама у интервентној радиологији стицање основних знања о биологији тумора и канцерогенези и дијагностичким и терапијским поступцима у онкологији; овладавање радиотерапијским техникама упознавање са организацијом рада радиолошке службе овладавање вештинама комуникације са пацијентом и принципима професионалне етике развијање способности за коришћење и анализу стручних и научних података, као и за континуирано учење.

Компетенције које проистичу из студијског програма

По завршетку Основних струковних студија радиолошке технологије студенти ће бити оспособлјени да самостално или у тимском раду примењују стечена знања и вештине: самостално спровођење радиографских снимања са или без употребе контрастних средстава самостално руковање ЦТ- и МР-опремом асистирање у ултразвучној дијагностици правилно припремање и постављање пацијента за различите врсте радиолошких прегледа руковање опремом у нуклеарној медицини, припремање и апликација дијагностичких и терапијских радиофармацеутика асистирање у процедурама интервентне радиологије учествовање у маркирању, планирању и апликацији радиотерапије и праћењу постигнутих резултата руковање уређајима за радиотерапију и израђивање маски за радиотерапију комуницирање са пацијентом у циљу давања упутстава и адекватне припреме за радиолошку процедуру, евидентирања нежелјених ефеката и предузимања мера заштите поштовање принципа професионалне етике остваривање хуманог односа према пацијентима и колегама вођење здравствене документације преношење знања на сараднике коришћење информационо - комуникационе технологије у свакодневном раду праћење иновација у струци и коришћење у пракси активно учешће у организационо-руководећим пословима.

Услов за упис

завршена гимназија или средња школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит из биологије и физике/здравствене неге.

Структура програма

У складу са пропорукама за основне струковне студије у пољу медицинских наука, поменути студијски програм обухвата више од 4000 часова наставе, од чега је готово половина часова стручне праксе. Програм је конципиран тако да пружа могућност овладавања савременим теоријским знањима и практичним вештинама које обезбеђују професионалне компетенције које се односе на добијање релевантних информација о радиолошкој анатомији и патологији, техникама сликовног приказа, конвенционалним и напредним радиолошким техникама, методама радиотерапије и примене радионуклида, као и о биолошким ефектима зрачења и могућностима заштите. Програм омогућава ефикасно студирање и обезбеђује висок ниво стручне и научне компетентности. С обзиром на то да је наставни програм усклађен са програмима европских факултета у погледу структуре, обима и методолошког приступа отворају се могућности за мобилности студената, наставника и научних идеја.

План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Анатомија 3 2 45 30 75 0 4
2Физиологија 3 2 45 30 75 0 4
3Хигијена са епидемиологијом 3 2 45 30 75 0 2
4Вештина комуницирања 2 2 30 30 60 0 2
5Физика у радиологији, дозе и радиолошка заштита 4 2 60 30 90 0 8
6Опрема у радиологији и контрола квалитета 2 4 30 60 90 0 4
7Патологија и патофизиологија 2 4 30 60 90 0 4
8Радиолошке технике и анатомија у радиологији 4 2 60 30 90 0 6
9Основе радиолошке дијагностике 2 2 30 30 60 0 6
10Основе информатике 2 2 30 30 60 0 2
11Основе фармакологије и контрастна средства у радиологији 2 2 30 30 60 0 3
12Стручна пракса из радиолошке заштите и радиолошких техника 300 9
13 Предмет изборног блока 1* 1 2 15 30 45 0 3
Прва помоћ 0
Здравствена нега у медицинској радиологији 0
14 Предмет изборног блока 2* 2 1 30 15 45 0 3
Историја радиологије 0
Безбедност болесника у радиолошкој пракси 0
Укупно
Активне наставе 48043591560
Стручне праксе 300
Наставе на 1 години 1215


2. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
15Конвенционална радиолошка дијагностика и анализа слике 3 1 45 15 60 0 3
16Савремене (имиџинг) методе у радиологији 3 1 45 15 60 0 3
17Онкологија са основама радиотерапије 3 3 45 45 90 0 6
18Интерна медицина 3 3 45 45 90 0 4
19Енглески језик 1 2 0 30 30 2
20Енглески језик 2 2 0 30 30 2
21Стручна пракса из основа радиолошке дијагностике 300 6
22 Предмет изборног блока 3* 2 1 30 15 45 0 3
Знаковни језик 0
Психологија инвалидитета 0
23 Предмет изборног блока 4* 2 1 30 15 45 0 4
Промоција здравља 0
Специфичност рада са инфективним пацијентима у радиологији 0
24Основе МР дијагностике 4 2 60 30 90 0 4
25Основе ултразвучне дијагностике 4 2 60 30 90 0 3
26Хирургија и ургентна медицина са реанимацијом 2 4 30 60 90 0 3
27Основе ЦТ дијагностике 4 2 60 30 90 0 4
28Основе нуклеарне медицине 2 30 30 0 2
29Стручна пракса из конвенционалних и имиџинг радиолошких метода 300 6
30 Предмет изборног блока 5* 2 2 30 30 60 0 5
Педијатријска радиологија 0
Стоматолошка радиологија 0
Укупно
Активне наставе 57033090060
Стручне праксе 600
Наставе на 2 години 1500


3. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
31Специфичности рада струковног медицинског радиолога у операционој
и ангиосали
4 2 60 30 90 0 3
32Специјална радиотерапија 4 4 60 60 120 0 6
33Клиничка нуклеарна медицина 4 2 60 30 90 0 3
34Стручна пракса из радиотерапије 300 6
35Стручна пракса из нуклеарне медицине 300 6
36Предмет изборног блока 6* 2 1 30 15 45 0 3
Примена статистичких метода у радиолошким истраживањима 0
Специфичности рада са лицима са инвалидитетом у радиологији 0
37Предмет изборног блока 7* 3 2 45 30 75 0 5
Радиолошка дијагностика у пулмологији 0
Трауматологија 0
38Социјална медицина 2 30 30 0 2
39Интервентна радиологија 4 2 60 30 90 0 3
40Информационо-комуникационе технологије у медицини и телерадиологија 4 4 60 60 120 0 4
41Стручна пракса из интервентне и ургентне радиологије 450 7
42Медицинска етика 2 30 30 0 2
43Предмет изборног блока 8* 3 2 45 30 75 0 5
Радиолошка дијагностика у гастроентерологији 0
Морфолошка (имиџинг) дијагностика у неурохирургији 0
Радиолошка дијагностика у урологији 0
44Предмет изборног блока 9* 3 2 45 30 75 0 5
Радиолошка дијагностика у кардиологији 0
Радиологија у васкуларној хирургији и ангиологији 0
Укупно
Активне наставе 52531584060
Стручне праксе 1050
Наставе на 3 години 1890