ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Основне струковне студије - студије првог степена

Трајање студија

3 године (6 семестара)

Укупан број ЕСПБ бодова

180

Звање које се стиче

Струковни медицински радиолог

Циљ студија

Општи циљеви Основних струковних студија радиолошке технологије обухватају следеће:

 • стицање теоријског и практичног знања за обављање послова и задатака у радиологији, радиотерапији и нуклеарној медицини, у оквиру својих компетенција;
 • оспособљавање за самостални и тимски рад у извођењу дијагностичких и терапијских процедура.
Специфични циљеви овог студијског програма су:

 • стицање основних знања о структури и физиолошким функцијама људског тела, као и о механизмима развоја болести и нарушавању грађе тела;
 • упознавање са физичким и биолошким основама зрачења;
 • овладавање вештинама управљања изворима зрачења, заштите од јонизујућег зрачења, и спровођења мера заштите и деконтаминације;
 • стицање знања о физичко-техничким основама и намени опреме у радиологији;
 • упознавање са техникама снимања и елементима који утичу на квалитет слике;
 • овладавање техникама снимања у конвенционалној радиологији;
 • оспособљавање за извођење ЦТ- и МР-снимања;
 • стицање знања из области нуклеарне медицине и овладавање поступцима нуклеарномедицинских дијагностичких и терапијских процедура;
 • стицање знања о процедурама у интервентној радиологији;
 • стицање основних знања о биологији тумора и карциногенези и дијагностичким и терапијским поступцима у онкологији; овладавање радиотерапијским техникама;
 • упознавање са организацијом рада радиолошке службе;
 • овладавање вештинама комуникације са пацијентом и принципима професионалне етике;
 • развијање способности за коришћење и анализу стручних и научних података, као и за континуирано учење.


Компетенције које проистичу из студијског програма

Након савладаног студијског програма Основних струковних студија радиолошке технологије студенти стичу опште и предметно-специфичне компетенције за примену стручног теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне делатности. Компетенције су у складу са препорукама друштава International Society of Radiographers & Radiological Technologists(ISRRT) и The European Society for Radiotherapy and Oncology(ESTRO).

Опште компетенције:

 • познавање биолошких и физичких наука битних за почетни рад у професији;
 • познавање социјалних/бихејвиоралних/информационо-комуникационих/технолошких наука битних за почетну праксу;
 • познавање клиничких наука;
 • познавање принципа професионалне етичности;
 • примена стечених знања и вештина у стручној пракси;
 • развој критичког и самокритичког мишљења и приступа.

Предметно-специфичне компетенције:

1. Професионализам

 • професионално обављање праксе струковног медицинског радиолога;
 • исказивање поштовања и емпатије у свакодневној комуникацији са пацијентима;
 • поштовање пацијената, колега и корисника без предрасуда, у односу на језик, културу, пол,  расу и начин живота;
 • чување информације о пацијентима у складу са професионалним етичким кодексом;
 • поштовање хијерархијских принципа организације и професионалан однос према колегама;
 • свест о улози других здравствених радника и сарадња са другим члановима интердисциплинарног тима;
 • разумевање етичких и правних питања релевантних за праксу струковног медицинског радиолога;
 • способност за учешће у континуираном професионалном развоју;
 • праћење иновација у струци и њихова примена у пракси.

2. Правилна припрема и постављање пацијента за различите врсте радиолошких прегледа:

 • комуникација са пацијентом у циљу давања упутстава и адекватне припреме за радиолошку/радиотерапијску процедуру;
 • сигурно пребацивање пацијента на дијагностички/терапијски уређај у складу с пацијентовим стањем;
 • употреба техника имобилизације у складу са стањем и старошћу пацијента;
 • намештање пацијента у положај који обезбеђује потребан комфор и мировање и постизање најбољих резултата;
 • провера пацијентовог идентитета;
 • вођење здравствене документације у складу са радиолошком/радиотерапијском процедуром.

3. Извођење дијагностичко-терапијских процедура у складу са добром радиолошком праксом и са Законом:

 • самостално спровођење радиографских снимања са или без употребе контрастних средстава;
 • самостално руковање ЦТ- и МР-опремом;
 • асистирање у ултразвучној дијагностици;
 • руковање опремом у нуклеарној медицини, припрема и апликација дијагностичких и терапијских радиофармацеутика;
 • асистирање у процедурама интервентне радиологије;
 • учешће у маркирању, планирању и апликацији радиотерапије и праћењу постигнуте резултате;
 • руковање уређајима за радиотерапију и израда маски за радиотерапију;
 • надзор и брига над стањем пацијента током радиолошке/радиотерапијске процедуре;
 • евидентирање нежељених ефеката и предузимање мера заштите;
 • препознавање хитних стања насталих током радиолошке/радиотерапијске процедуре као и примена одговарајућих мера заштите;
 • процена квалитета снимљеног материјала, препознавање артефаката и предузимање радњи за њихово отклањање; постпроцесуирање у циљу побољшања квалитета снимљеног материјала.

4. Заштита од зрачења и контрола квалитета:

 • исправна употреба радиолошке/радиотерапијске апаратуре;
 • исправна употреба и надзор над опремом за мерење зрачења;
 • правилна интерпретација и реаговање на дозу зрачења;
 • коришћење заштитне опреме у раду;
 • провера и процена стања апаратуре и предузимање потребних радњи уколико је она неисправна;
 • способност реаговања у случају квара;
 • препознавање хаварија и примена одговарајућих поступака заштите;
 • комуникација са пацијенткињама и пратњом везано за евентуалну трудноћу;
 • надзор изложености јонизујућем зрачењу пацијента, себе и осталих лица која учествују у спровођењу радиолошких/радиотерапијских процедура.

5. Унапређење струке и здравственог система у целини:

 • брига о инвентару и средствима рада;
 • коришћење претходних искустава за константно унапређивање радиолошких/радиотерапијских процедура;
 • достојно представљање струке и стручних вештина;
 • размена знања и вештина са осталим здравственим радницима;
 • едукација особља о заштити од зрачења;
 • учешће у едукацији млађих кадрова.

6.  Истраживачки рад

 • оспособљеност за претрагу и коришћење стручне литературе;
 • оспособљеност за прикупљање података и њихову обраду коришћењем информационих технологија;
 • оспособљеност за учешће у клиничким студијама и научним пројектима;
 • придржавање етичких начела у истраживачком раду.


Услов за упис

 • завршена гимназија или средња школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит из Биологије и Физике/Здравствене неге.

Структура програма

Студијски програм обухвата укупно 4.500 часова од чега је 2.460 часова активне наставе (1.320 часова теоријске наставе, 990 часова практичне наставе, 120 часова других облика наставе и 30 часова истраживачког рада), а 2.040 часова стручне праксе.

Укупан број ЕСПБ бодова студијског програма износи 180, а бодови су равномерно распоређени по семестрима (у распону од 24 до 36).

Студијски програм обухвата академско-општеобразовне, стручне и стручно-апликативне предмете, а подељен је на обавезне и изборне предмете са јасно дефинисаном позицијом предмета у наставном плану. Листа предмета садржи шифру предмета (позиција у наставном плану), назив предмета, семестар у којем се одвија настава и број ЕСПБ бодова.

Студијски програм садржи 14,44% изборних предмета. Листа изборних предмета у сваком блоку садржи најмање двоструко већи број предмета у односу на број предмета који се бира.

У структури студијског програма академско-општеобразовни предмети су заступљени са 14,44%, стручни са 35%, а стручно-апликативни предмети са 50,56%, што је у оквиру норматива предвиђених за медицинске науке.

Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног семестра у складу са планом извођења наставе.


План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Анатомија 3 2 45 30 75 5
2Физиологија 3 2 45 30 75 5
3Хигијена 3 2 45 30 75 2
4Вештина комуницирања 2 2 30 30 60 2
5Физика у радиологији, дозе и радиолошка заштита 4 2 60 30 90 8
6Опрема у радиологији и контрола квалитета 2 4 30 60 90 5
7Патологија и патофизиологија 2 4 30 60 90 5
8Основе радиолошке анатомије, технике и дијагностике 5 3 75 45 120 10
9Основе информатике 2 2 30 30 60 2
10Основе фармакологије и контрастна средства у радиологији 2 2 30 30 60 3
11Стручна пракса из радиолошке заштите и радиолошких техника 300 10
12Предмет изборног блока 1 1 1+1 15 30 45 3
Прва помоћ
Здравствена нега у медицинској радиологији
Историја радилогије
Укупно
Активне наставе 43540584060
Стручне праксе 300
Наставе на 1 години 1140


2. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
13Конвенционална радиолошка дијагностика и анализа слике 3 1 45 15 60 3
14Онкологија са основама радиотерапије 3 3 45 45 90 6
15Интерна медицина 3 3 45 45 90 4
16Енглески језик 1 2 30 2
17Стручна пракса из основа радиолошке дијагностике 300 7
18Предмет изборног блока 2 1 1+1 15 30 45 3
Знаковни језик
Специфичности рада са лицима са инвалидитетом у радиологији
Промоција здравља
Специфичности рада са инфективним пацијентима у радиологији
19Предмет изборног блока 3 1 1+1 15 30 45 3
Знаковни језик
Специфичности рада са лицима са инвалидитетом у радиологији
Промоција здравља
Специфичности рада са инфективним пацијентима у радиологији
20Основе ЦТ и ултразвучне дијагностике 5 3 75 45 120 8
21Савремене (имиџинг) методе у радиологији 3 1 45 15 60 3
22Основе МР дијагностике 4 2 60 30 90 4
23Хирургија и ургентна медицина са реанимацијом 2 4 30 60 90 3
24Основе нуклеарне медицине 2 1 30 15 45 2
25Енглески језик 2 2 30 30 2
26Стручна пракса из конвенционалних и имиџинг радиолошких метода 300 7
27Предмет изборног блока 4 1 1+1 15 30 45 3
Педијатријска радиологија
Стоматолошка радиологија
Укупно
Активне наставе 48036081060
Стручне праксе 600
Наставе на 2 години 1410


3. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
28Специфичности рада у операционој и ангиосали и примена
интервентне радиологије
5 3 75 45 120 6
29Специјална радиотерапија 4 4 60 60 120 6
30Клиничка нуклеарна медицина 4 2 60 30 90 3
31Стручна пракса из радиотерапије 300 6
32Стручна пракса из нуклеарне медицине 300 6
33 Предмет изборног блока 5 1 1+1 15 30 45 3
Примена статистичких метода у радиолошким истраживањима
Безбедност болесника у радиолошкој пракси
Радиолошка дијагностика у пулмологији
Трауматологија
34 Предмет изборног блока 6 1 1+1 15 30 45 3
Примена статистичких метода у радиолошким истраживањима
Безбедност болесника у радиолошкој пракси
Радиолошка дијагностика у пулмологији
Трауматологија
35Социјална медицина 2 30 30 2
36Радиологија у ургентним стањима 2 2 30 30 60 2
37Информационо-комуникационе технологије у медицини и телерадиологија 4 4 60 60 120 4
38Стручна пракса из интервентне и ургентне радиологије 450 5
39Медицинска етика 2 30 30 2
40Предмет изборног блока 7 1 1+1 15 30 45 2
Радиолошка дијагностика у гастроентерологији
Морфолошка (имиџинг) дијагностика у неурохирургији
Радиолошка дијагностика у урологији
Радиолошка дијагностика у кардиологији
Радиологија у васкуларној хирургији и ангиологији
41Предмет изборног блока 8 1 1+1 15 30 45 2
Радиолошка дијагностика у гастроентерологији
Морфолошка (имиџинг) дијагностика у неурохирургији
Радиолошка дијагностика у урологији
Радиолошка дијагностика у кардиологији
Радиологија у васкуларној хирургији и ангиологији
42Завршни рад 30* 90 8
Укупно
Активне наставе 40534578060
Стручне праксе 1140
Наставе на 3 години 1920