ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Специјалистичке академске студије - студије другог степена

Трајање студија

1 година (2 семестра)

Укупан број ЕСПБ бодова

60

Звање које се стиче

Специјалиста дефектолог

Циљ студија

Основни циљ програма Специјалистичких академских студија ране интервенције у детињству је оспособљавање студената за примену уско специјализованих академских знања и вештина у раној интервенцији у детињству - у превенцији, детекцији, дијагностици, третману и пружању подршке деци са ризиком или присутним сметњама у развоју и њиховим породицама, укључујући промовисање здравог начина живота, правних и моралних вредности, даљи професионални развој, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Посебни циљеви програма су:

 • стицање знања о специфичности раног развоја способности;
 • стицање знања о етиологији поремећаја и сметњи у развоју;
 • стицање знања о улози протективних фактора, као и фактора ризика у оквиру раног развоја способности;
 • стицање знања о сложености развојне процене и последица које она носи;
 • разликовање различитих фаза у поступку процене деце;
 • стицање знања и вештина за превенцију, детекцију и третман поремећаја и сметњи;
 • стицање компетенција за извођење основних и специфичних дијагностичких процедура;
 • стицање знања и вештина у саветодавној и терапијској подршци ради поспешивања породичне адаптације и оснаживања породице;
 • стицање знања о принципима рада и основним елементима ране интервенције;
 • стицање знања о законодавним оквирима ране интервенције у свету и код нас;
 • усвајање знања и вештина неопходних за реализацију интервентних поступака;
 • стицање знања и вештина у области пружања психо-социјалне подршке родитељима и породици;
 • формирање ставова неопходних за постизање високих стандарда праксе ране интервенције;
 • стицање знања неопходна за међупрофесионалну сарадњу и тимски рад;
 • стицање вештина за самостално решавање сложених проблема у оквиру пружања подршке и помоћи деци и породицама;
 • оспособљавање за преузимање руководећих послова, вођења пројеката и унапређење постојеће праксе у оквиру ране интервенције у детињству.


Компетенције које проистичу из студијског програма

Савладавањем Специјалистичких академских студија рана интервенција у детињству стичу се следеће опште и предметно-стручне компетенције:

 • поседовање уско специфичних знања и вештина у вези са основним концептом ране интервенције, променама и приступима у последњим деценијама као и принципима успешне ране интервенције;
 • интеграција знања, способност вредновања података из различитих извора и способност примене у пракси за успешно решавање сложених проблема у оквиру ране интервенције у детињству у новом или непознатом окружењу;
 • разумевање специфичности раног развоја способности и јасно препознавање одступања и фактора ризика;
 • примена сазнања о раном развоју у сврху процене дететових развојних својстава и уважавање у планирању и спровођењу интервенције;
 • познавање карактеристика деце са неуроразвојним факторима ризика, сметњама у развоју и инвалидитетом и примена у раду са њима као и њиховим породицама;
 • оспособљеност за примену општих и специфичних инструмената развојне и функционалне процене раног развоја и потребе за подршком детету и породици;
 • разумевање значаја ране стимулације као могућности унапређења ангажовања, самосталности, партиципације и комуникације код деце;
 • оспособљеност за планирање, спровођење и унапређивање интервенција у различитим окружењима: природно окружење детета, као и социјалне, здравствене или васпитно-образовне установе;
 • оспособљеност за самостално планирање, програмирање, вођење, реализацију, праћење и евалуацију индивидуалних програма ране интервенције и програма подршке породици;
 • оспособљеност за примену етичких принципа у професионалном раду са децом, родитељима, породицом и широм друштвеном заједницом;
 • оспособљеност за анализу и решавање сложених проблема у оквиру породичних односа и ресурса и пружања психо-социјалне подршке породици;
 • примена различитих видова саветодавних и терапијских интервенција прилагођених потребама родитеља деце са неуроразвојним факторима ризика и са сметњама у развоју;
 • оспособљеност за реализацију обуке родитеља и оснаживање породица деце са сметњама у развоју;
 • оспособљеност за примену колаборативног приступа у раду са стручњацима и родитељима и управљање трансдисциплинарним тимом;
 • самостално праћење и усвајање новина и резултата истраживања у области ране интервенције, формирање закључка на основу стручног вредносвања и критичког разумевања и преношење истих у стручној и широј јавности;
 • оспособљеност за праћење, контролу и вредновање исхода раних интервенција ради унапређења постојеће праксе.
Завршетком студија специјалиста дефектолог биће оспособљен за рад у породици, рад у педијатријским службама, попут неонатологије и развојних саветовалишта, рехабилитационим центрима у систему здравствене и социјалне заштите, центрима за рану интервенцију и сервисну подршку, као и у свим окружењима где се деца са неуроразвојним факторима ризика, сметњама у развоју и инвалидитетом укључују у рад.

Услов за упис

 • завршене мастер академске студије из области специјалне едукације и рехабилитације, мастер академске студије психологије, мастер академске студије педагогије, мастер академске студије здравствене неге, мастер академске студије медицинске рехабилитације или исти студијски програми са основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • најмање две године радног искуства у области стручног рада са децом.

Структура програма

Студијски програм обухвата укупно 795 часова активне наставе (270 часова теоријске наставе, 255 часова практичне наставе, као и 120 часова студијско-истраживачког рада и 150 часова стручне праксе). Од укупног броја освојених ЕСПБ, изборни предмети вреднују се са укупно 27 ЕСПБ (45% од укупног броја ЕСПБ у оквиру студијског програма). Укупан број ЕСПБ бодова студијског програма износи 60, а бодови су равномерно распоређени по семестрима (24 у првом и 36 у другом семестру).

Студијски програм обухвата академско-општеобразовне, теоријско-методолошке, научно-стручне и стручно-апликативне предмете, а подељен је на обавезне и изборне предмете са јасно дефинисаном позицијом предмета у наставном плану. Листа предмета садржи шифру предмета (позиција у наставном плану), назив предмета, семестар у којем се одвија настава и број ЕСПБ бодова.

У структури студијског програма Специјалистичких академских студија ране интервенције у детињству академско-општеобразовни предмети су заступљени са 6,67%, теоријско-методолошки предмети са 20%, научно-стручни са 6,67%, а стручно-апликативни предмети са 66,67%, што је у оквиру норматива предвиђених за друштвено-хуманистичке науке.

Студијски програм садржи 40% изборних предмета. Листа изборних предмета у сваком блоку садржи најмање двоструко већи број предмета у односу на број предмета који се бира.

Kaда студент апсолвира све студијске обавезе и положи све програмом предвиђене испите, приступа изради завршног рада и јавном полагању специјалистичког испита. Број ЕСПБ бодова којима се изражава рад студената на изради завршног рада улази у укупан број бодова неопходних за завршетак специјалистичких академских студија и износи 16.


План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Савремени приступ у раној интервенцији 2 1 30 15 45 4
2Развојна педијатрија 2 2 30 30 60 4
3Рани развој деце 2 2 30 30 60 4
4Инструменти процене раног развоја код деце 2 2 30 30 60 4
5Саветовање породица деце са сметњама у развоју 2 2 30 30 60 4
6Породица као окружење за развој 2 2 30 30 60 4
7Предмет изборног блока 1 3 3+1* 45 45 105 8
Програми ране интевенције за децу са говорно-језичким поремећајима
Програми ране интервенције за децу са поремећајима из спектра аутизма
Програми ране интервенције за децу са моторичким поремећајима
Програми ране интервенције за децу са оштећењем вида
Програми ране интервенције за децу са неуроразвојним поремећајима
8Предмет изборног блока 2 3 3+1* 45 45 105 8
Програми ране интевенције за децу са говорно-језичким поремећајима
Програми ране интервенције за децу са поремећајима из спектра аутизма
Програми ране интервенције за децу са моторичким поремећајима
Програми ране интервенције за децу са оштећењем вида
Програми ране интервенције за децу са неуроразвојним поремећајима
9Стручна пракса 120 4
10Завршни рад 90* 30 16
Укупно
Активне наставе 27025564560
Стручне праксе 150
Наставе на 1 години 795