Насловна / Наставници и сарадници / Картон наставника

Радојка Јокшић МазињанинДоцент

radojka.joksic-mazinjanin@mf.uns.ac.rs

Телефон:

ORCID ID : 0000-0002-4436-336X

Картон научног радника: 6238Академска каријера Година Институција Област

Избор у звање

2024

Медицински Факултет Нови сад

Ургентна медицина

Докторат

2019

Медицински факултет Нови Сад

Ургентна медицина

Специјализација

2019

Медицински факултет Нови Сад

Ургентна медицина

Диплома

2005

Медицински Факултет Нови Сад

Општа медицина

M Опис

23

Jokšić-Mazinjanin R, Vasović V, Mikov M, Saravolac S, JokšićZelić M, Đuričin A, Šaponja P. Location of out-of-hospital cardiac arreest as a determinant in the survival of patientis. SrpArhCelokLek. 2016;144(9-10):485-9.

52

Јокшић М, Андрић Л, Николић Д, АгочБенарик Е, Јокшић-Мазињанин Р, Цветићанин Б. Прехоспиталнозбрињавањепацијенатасаакутнимплућнимедемом у условимаудаљеностиодсекундарне и терцијернездравственеустанове. АБЦ часописургентнемедицине. 2011;11 (2-3):8-14.

52

Јокшић-Мазињанин Р, Цветићанин Б, Лекин И, Јокшић М, Васић А, Панић Г. Факторикојиутичунауспешностпрехоспиталнихмедикаментознихконверзијатахикардија. АБЦ часописургентнемедицине. 2011;11 (2-3):22-35.

52

Јокшић М, Шијачић С, Танчик Д, Јуларић С, АгочБенарик Е, Јокшић-Мазињанин Р. Учесталостпацијенатасаакутнимможданимударом и факториодкојихзависиначинњиховогзбрињавања. АБЦ часописургентнемедицине. 2011;11 (2-3):58-66.

53

Јокшић-Мазињанин Р, Лекин И, Сараволац С, Јокшић М, Јовановић А, Шекарић Ј. Збрињавањепацијенатасаакутнимможданимударом у системуургентнемедицине. АБЦ часописургентнемедицине. 2012;12 (1):8-15.

52

ЈокшићЗелић М, Јокшић-Мазинјанин Р, Николић Д, Шијачић С, Бенарик Е, Сараволац С. Приказосновнихдемографскихкарактеристикапацијенатаслучајноилинамерноинтоксицираних у радуСлужбехитнемедицинскепомоћиДомаздрављаБечеј. Тимочкимедицинскигласник. 2014;39(3):106-11.

52

ЈокшићЗелић М, Јокшић-Мазинњанин Р, Николић Д, Берчењи Е, Ћирић-Фехер В, Агоч-Бенарик Е. Пароксизмалнасуправентрикуларнатахикардија у дечијемузрасту. Тимочкимедицинскигласник. 2014;39(1):31-5.

53

Јокшић-Мазињанин Р, ЈокшићЗелић М, Сараволац С, Драгишић-Докмановић Б, Васовић В, Миков М, Гојковић З. Неопходностувођењајединственогпротоколазателефонскимпутемасистиранукардиопулмоналнуреанимацијуиздиспечерскогцентра. АБЦ часописургентнемедицине. 2014;14(1):15-20.

34

Joksic-Mazinjanin R, Cveticanin B, Lekin I, Saponja P, Joksic M, Vasovic V, Mikov M. Efficiency of the dispatch center in the treatment of patients with cardiac arrest. ERC - Implementation - Symposium; 2011; Valletta, Malta. Resuscitation. 2011:82(Suppl 1); S14.

34

DragišićDokmanović B, Pjević M, Mikov M, Vasović V, JokšićMazinjanin R, JokšićZelić M, et al. Determining the influence of community health services, professional education and availability of morphine on the treatment of oncological patients , 8. Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC), Florence, 9-12 Oktobar, 2013, pp. 303.

Назив предмета Врста студија

Прва помоћ

Интегрисане академске студије медицине

Ургентна медицина

Интегрисане академске студије медицине

Прва помоћ

Интегрисане академске студије стоматологије

Ургентна медицина

Интегрисане академске студије стоматологије

Ургентна медицина/изборни

Основне академске студије медицинске рехабилитације