ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Интегрисане академске студије

Трајање студија

5 година (10 семестара)

Укупан број ЕСПБ бодова

300

Звање које се стиче

Магистар фармације

Циљ студија

Основни циљеви
 • оспособљавање студената да самостално обављају делатности везане за дизајн, производњу, процену квалитета и употребу лекова
 • дипломирани студенти ће детаљно познавати састав лекова, њихове хемијске и физичке особине, њихову производњу и употребу, као и методе којима се испитује чистоћа и јачина лекова
 • студијски програм ће омогућити дипломираним студентима да разумеју како лекови делују на људски организам, каква је њихова судбина у организму и како се лекови могу најрационалније користити за дијагностику, превенцију и лечење обољења.

Посебни циљеви
 • обезбедити дубоко укорењено знање основних принципа хемије, биологије и физике које се може применити у фармацији
 • оспособити дипломиране студенте да примењују ове принципе у решавању специфичних проблема у фармацији
 • обезбедити стицање специфичних вештина за експериментални дизајн и анализу експерименталних података
 • промовисати схватање фармацеутске професије као дисциплине оријентисане ка пацијенту и овладати улогом фармацеута у систему здравствене заштите и фармацеутској индустрији
 • подстаћи развој вештине комуникације са пацијентима и способност употребе савремене информационе технологије у корист пацијената
 • издавање лекова, њихова примена и анализа прописивања лекова
 • праћење безбедности, ефикасности и економичнсти терапије
 • препознавање основних симптома болести
 • препознавање нежељених и токсичних ефеката лекова и извештавање о истим
 • безбедно руковање хемикалијама, фармацеутским материјалом и медицинским средствима
 • израда магистралних и галенских препарата
 • развијање способности индивидуалног рада и рада у групи
 • охрабривање и подстицање стручне и научне радозналости и ентузијазма за стицање нових знања, што ће бити чврста основа за перманентно учење и професионални развој

У складу са наведеним, циљеви студијског програма Интегрисаних академских студија Фармације су да оспособи студенте за обављање послова у следећим делатностима:
 • здравство (примарна, секундарна и терцијарна здравствена заштита, заводи и институти)
 • привреда (фармацеутска производња, дистрибуција лекова, маркетинг лекова)
 • образовање, наука и истраживање (средње, високо дипломско и последипломско образовање, научноистраживачки рад, континуирано професионално образовање)
 • законодавство (Агенција за лекове и медицинска средства Републике Србије и друге надлежне институције).Компетенције које проистичу из студијског програма

После завршених студија Интегрисаних академских студија фармације дипломирани студент стиче академски назив магистар фармације и квалификован је за обављање фармацеутске здравствене делатности након обављеног приправничког стажа и положеног стручног испита.

У домену фармацеутске здравствене делатности његове компетенције обухватају:
 • спровођење превентивних мера за очување и заштиту здравља становништва, односно промоцију здравља
 • унапређивање фармакотерапијских мера и поступака у рационалној употреби лекова и одређених врста медицинских средстава
 • рационализацију трошкова за спровођење утврђених терапијских протокола лечења
 • праћење нежељених реакција на лекове и медицинска средства, као и избегавање или смањивање тих реакција
 • избегавање интеракција терапијског дуплирања примене лекова
 • израду галенских, односно магистралних лекова у складу са законом
 • друге послове фармацеутске здравствене делатности у складу са законом.

Исход учења представља скуп знања и вештина које студент треба да поседује после завршених студија.
Знања:
 • познавање и критичко разумевање основних чињеница, принципа и теорија везаних за област фармације
 • способност да у практичном раду примени стечена знања и разумевање потребно за задовољавање потреба пацијената и лица професионално ангажованих у области здравствене делатности
 • уочавање и анализирање проблема и планирање стратегије за њихово решавање
 • критичка евалуација, интерпретација и обједињавање фармацеутских информација и података
 • прављење стручне и научне документације специфичне за област фармације
 • јасно и коректно излагање стручних и научних садржаја из области фармације у усменој или писаној форми, како за стручни, тако и за шири аудиторијум
 • прерачунавање терапијских доза и дозних режима
 • интерпретација клиничких података о пацијентима
 • способност доприноса развоју здравственог система кроз праксу, информисање и иновације
 • интерпретација рецепата и других наруџбеница за лекове и медицинска средства.

Вештине:
 • безбедно руковање хемикалијама и фармацеутским материјалима, имајући у виду њихове физичке и хемијске особине, укључујући специфичне ризике у руковању
 • процена ризика у вези са спровођењем фармацеутских процедура и поступака
 • самостално спровођење фармацеутских лабораторијских процедура
 • планирање, дизајнирање и извођење оригиналних истраживања, почевши од почетне фазе препознавања проблема па до евалуације и прихватања резултата и налаза, уз способност да се изаберу одговарајуће технике и процедуре
 • руковање стандардним фармацетским инструментима
 • критичка процена и тумачење података добијених клиничким посматрањем и лабораторијским мерењима, имајући у виду њихов значај и одговарајућу теоретску основу
 • припрема, производња и дистрибуција лекова, укључујући и стерилне производе
 • извођење анализе лекова
 • способност саветовања пацијената и других особа у вези са безбедном и ефикасном употребом лекова
 • етички приступ у свим професионалним активностима
 • способност за тимски рад у оквиру система обезбеђења квалитета.Услов за упис

 • завршена гимназија или средња школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању или средња хемијско-технолошка школа у четворогодишњем трајању и
 • положен пријемни испит из математике и хемије или хемије и биологије

Структура програма

Студије трају 5 година и изводе се у 10 семестара са укупно 4380 часова наставе. Настава се изводи у облику предавања (2340 часова), практичних вежби (1920 часова), семинара, теренске наставе, тематских радионица, додипломске праксе и истраживачког рада студената који је у функцији израде дипломског рада (150 часова). У току I, II и III семестра студија студенти углавном стичу знања из базичних природних наука које су од значаја за студије фармације (Математика, Биофизика, Биологија, Хемија) и базичних медицинских наука (Анатомија, Хистологија, Физиологија). У току IV, V, VI, VII, VIII, IX и X семестра настава је оријентисана ка фармацеутским стручним предметима (Фармацеутска хемија, Фармакогнозија, Фармацеутска технологија и други) и предметима медицинских наука који су у тесној вези са фармацијом (Патофизиологија, Микробиологија, Фармакологија, Медицинска биохемија и други). У току X семестра студенти могу приступити изради дипломског рада под условима и на начин како је то предвиђено Статутом Факултета и одговарајућим Правилником. Изборни предмети предвиђени су у IV, VI, VIII и X (два изборна предмета) семестру. Наставни садржаји изборних предмета су тако конципирани да омогућавају студентима да прошире своја знања о неким темама које су у мањој мери обрађене у оквиру обавезних предмета (изборни предмети у IV, VI и VIII семестру), и на одговарајући начин буду упознати са основним принципима клиничке медицине (изборни предмети у X семестру). Настава на појединим предметима одвија се у једном или највише два семестра у складу са планом извођења наставе. Најважније методе извођења наставе су: интерактивна теоријска настава, практични рад студената у лабораторијама, семинари и теренска настава. Интерактивна теоријска настава одликује се дискусијом наставника са студентима о теми која је предмет предавања и омогућава студентима боље разумевање градива у односу на класичну теоријску наставу ex catedra. За овакав начин извођења наставе карактеристично је коришћење мултимедијалних презентација као најсавременијег средства за приказивање наставних садржаја. Практични рад студената у лабораторијама изводи се као демонстрација одређених поступака или вештина уз активно учешће студената и као самостални експериментални рад студената са дефинисаним циљем (резултат анализе, синтеза препарата и сл.). Семинари омогућавају студентима да се увежбавају у самосталном коришћењу литературе, електронских база података и презентацији одабраних тема које су обрадили уз минималну помоћ наставника и сарадника на предмету. Теренска настава омогућава студентима да изведу активности које се не могу на адекватан начин реализовати у лабораторијама (нпр. сакупљање и обрада биљног материјала) или да се упознају са одређеним аспектима професије у реалним условима (нпр. посета производним погонима).

План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Математика 2 2 30 30 60 0 4
2Биофизика 2 2 30 30 60 0 4
3Биологија са хуманом генетиком 3 3 45 45 90 0 6
4Анатомија 2 2 30 30 60 0 4
5Општа хемија 3 3 45 45 90 0 7
6Општа ботаника 2 3 30 45 75 0 5
7Неорганска хемија 3 3 45 45 90 0 6
8Физичка хемија 4 2 60 30 90 0 7
9Органска хемија I 4 2 60 30 90 0 7
10Хистологија 2 30 30 0 3
11Систематика биљака 2 3 30 45 75 0 5
12Енглески језик I 2 30 30 0 2
Укупно
Активне наставе 46537584060
Стручне праксе 0
Наставе на 1 години 840


2. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
13Физиологија 3 2 3 2 90 60 150 0 10
14Органска хемија II 2 3 30 45 75 0 6
15Аналитичка хемија I 2 4 30 60 90 0 7
16Историја фармације 2 1 30 15 45 0 3
17Фармацеутска хемија I 3 3 45 45 90 0 7
18Статистика у фармацији 2 2 30 30 60 0 4
19Енглески језик II 2 30 30 0 2
20Аналитичка хемија II 2 4 30 60 90 0 6
21Општа биохемија 3 2 45 30 75 0 4
22Инструментална фармацеутска анализа 4 4 60 60 120 0 8
23 Предмет изборног блока 1* 2 1 30 15 45 0 3
Колоидна хемија 0
Стереохемија 0
Одабрана поглавља молекуларне биологије 0
Економска ботаника 0
Хемија раствора 0
Основе клинички оријентисане ембриологије 0
Укупно
Активне наставе 45042087060
Стручне праксе 0
Наставе на 2 години 870


3. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
24Патолошка физиологија 3 1 60 60 0 4
25Фармакогнозија I 3 4 45 60 105 0 8
26Фармацеутска хемија II 3 4 45 60 105 0 8
27Имунологија са вирусологијом 2 2 30 30 60 0 4
28Медицинска биохемија 3 3 45 45 90 0 6
29Фармакогнозија II 3 4 45 60 105 0 8
30Општа фармакологија 4 2 60 30 90 0 6
31Фармацеутска хемија III 3 4 45 60 105 0 8
32Општа и специјална бактериологија са паразитологијом 4 2 60 30 90 0 5
33 Предмет изборног блока 2* 2 1 30 15 45 0 3
Хемометрија 0
Апликације инструменталних метода 0
Огледне животиње и експериментални модели 0
Софтверска обрада података 0
НМР методе 0
Квалитет вода у фармацији и балнеологији 0
Препаративна аналитичка хемија у фармацији 0
Укупно
Активне наставе 46539085560
Стручне праксе 0
Наставе на 3 години 855


4. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
34Фармакокинетика 4 3 60 45 105 0 7
35Броматологија 4 3 60 45 105 0 7
36Фармацеутска технологија I 3 4 45 60 105 0 7
37Специјална фармакологија I 4 2 60 30 90 0 6
38Основи токсикологије 3 45 45 0 3
39Специјална фармакологија II 3 2 45 30 75 0 5
40Клиничка фармација 3 2 45 30 75 0 5
41Фармацеутска технологија II 3 3 45 45 90 0 6
42Фармацеутско законодавство и етика 2 1 30 15 45 0 3
43Токсиколошка хемија 3 4 45 60 105 0 8
44 Предмет изборног блока 3* 2 1 30 15 45 0 3
Планирање исхране 0
Историја сексуалности 0
Алтернативне технике лечења 0
Клиничка биохемија 0
Хемија психоактивних супстанци 0
Основи реологије 0
Увод у научно-истраживачки рад 0
Математички модели у фармацији 0
Анализа природних производа 0
Укупно
Активне наставе 51037588560
Стручне праксе 0
Наставе на 4 години 885


5. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
45Фармацеутска технологија III 3 4 45 60 105 0 5
46Основе фитотерапије 3 3 45 45 90 0 5
47Козметологија 2 2 30 30 60 0 4
48Анализа лекова 2 4 30 60 90 0 5
49Основи индустријске фармације 2 2 30 30 60 0 4
50Биофармација I 1 1 15 15 30 0 2
51Интеракције хране, дијететских суплемената и фитопрепарата са лековима 3 1 45 15 60 0 2
52Фармакоепидемиологија и фармакоекономија 2 30 30 0 1
53Стабилност лекова 2 2 30 30 60 0 2
54Биофармација II 2 1 30 15 45 0 2
55Фармацеутска пракса 2 2 30 30 60 120 2
56 Предмет изборног блока 4* 2 1 30 15 45 0 3
Клиничка испитивања лекова 0
Основи дерматологије 0
Фармакотерапија 0
Фармакогенетика 0
Анализа ризика по здравље људи 0
Менаџмент управљања лековима 0
Клиничка токсикологија 0
Интерпрофесионално образовање 0
Безбедност суплементације у спорту 0
Стручно усмерено образовање здравствених радника у фармацеутској индустрији 0
57 Предмет изборног блока 5* 2 1 30 15 45 0 3
Одабрани биолошки активни састојци хране 0
Лекови у трудноћи и лактацији 0
Фармакотерапија инфективних болести 0
Форензичка токсикологија 0
Природна козметика 0
Одабрана поглавља клиничке фармакокинетике 0
Фармацеутска информатика 0
Токсикологија отровних биљака 0
Дермокозметички препарати 0
Фармацеутски маркетинг 0
Дистрибуција лекова у болничкој и ванболничкој пракси 0
Квантна хемија 0
58Завршни (дипломски) рад 150 20
Укупно
Активне наставе 42036078060
Стручне праксе 270
Наставе на 5 години 1050