ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Основне академске студије – студије првог степена

Трајање студија

4 година (8 семестара)

Укупан број ЕСПБ бодова

240

Звање које се стиче

Дипломирани дефектолог

Циљ студија

Основни циљ
Оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа у превенцији, детекцији, дијагностици и третману поремећаја и сметњи, укључујући промовисање здравог начина живота, правних и моралних вредности, даљи професионални развој, а све у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Посебни циљеви:
 • рад на идентификацији, превенцији, детекцији, дијагностиковању и третману поремећаја комуникације под којом се подразумевају сви процеси и функције које се односе на разумевање и продукцију невербалне комуникације, говорног и писаног језика
 • оспособљавање стручњака за дијагностику и третман поремећаја комуникације код особа са сензорним, моторичким или интелектуалним сметњама у развоју или вишеструком ометеношћу
 • оспособљавање стручњака за дијагностику говорно-језичких поремећаја и рехабилитацију и одржавање комуникацијских способности код особа са хроничним болестима и стањима која прате старење
 • оспособљавање стручњака за рад на развијању помоћних и алтернативних средстава комуникације
 • стицање знања и вештина за креирање метода и средстава за рехабилитацију особа са поремећајима комуникације
 • оспособљавање стручњака за рад у мултидисциплинарном тиму
 • оспособљавање за саветодавни и инструктивни рад са децом, омладином и одраслима са поремећајем комуникације
 • оспособљавање стручњака за пружање психо-социјалне подршке деци и одраслима са поремећајима комуникације, њиховим родитељима и члановима породице
 • оспособљавање за праћење и примену новина у логопедији
 • оспособљавање за примену метода, поступака и процеса истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији.


Компетенције које проистичу из студијског програма

Дипломирани студенти студијског програма Основних академских студија специјалне едукације и рехабилитације - Логопедија стичу и усавршавају низ генеричких, педагошких вештина и клиничких компетенција. С обзиром на бројне аспекте студијског програма, дипломирани дефектолог модула Логопедија ће истовремено усвојити принципе професионалног понашања и развити способност за научно-истраживачки рад и систематично излагање одређене тематске целине у писаној, електронској и усменој форми, развити способност ефикасног коришћења времена и ресурса, као и способност за тимски рад.
Компетенције су:
 • превенција, рана детекција и препознавање карактеристика поремећаја комуникације
 • учествовање у адаптацији и изради тестова за процену комуникацијских способности код деце и одраслих
 • примена дијагностичких процедура за процену комуникацијских поремећаја и способност тумачења резултата
 • израда индивидуалних планова подршке у складу са потребама корисника, планирање и примена логопедског третмана
 • примена програма стимулације и корекције говорно језичког развоја, читања и писања
 • употреба савремене опреме и асистивне технологије у раду са особама са поремећајима комуникације
 • учествовање у тимском раду мултидисциплинарног тима у васпитно-образовним и здравственим установама или установама у систему социјалне заштите
 • саветодавни и инструктивни рад са децом, омладином и одраслима са поремећајем комуникације
 • пружање психо-социјалне подршке деци и одраслима са поремећајима комуникације и њиховим родитељима и члановима породице
 • промовисање права и социјалне инклузије особа са поремећајима комуникације
 • праћење и примена новина у логопедији
 • примена метода, поступака и процеса истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији.


Услов за упис

 • завршена гимназија или школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању
 • положен пријемни испит из биологије и психологије.

Структура програма

Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације трају 4 године и обухватају 8 семестара наставе која се изводи у облику: предавања, вежби, осталих облика активне наставе (семинара, округлих столова, летње стручне праксе, клиничке практичне наставе) и студијског истраживачког рада који је у функцији израде завршног дипломског испита.
Наставни план омогућава да студенти током студијског програма стичу знања из биолошких и базичних (претклиничких) медицинских наука, педагошких и психолошких наука, базичних наука специјалне едукације и рехабилитације и уже стручних наука специјалне едукације и рехабилитације.Од прве до четврте године студија студенти су у могућности да одаберу по један изборни предмет из датих изборних блокова, кроз који ће бити у могућности да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима специјалне едукације и рехабилитације.
Сви предмети на првој години заједнички су за сва три модула.
Након свих положених предмета превиђених студијским програмом студент је у обавези да изради и одбрани завршни дипломски рад.
Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе.
Најважније методе извођења наставе су: предавања илустрована слајдовима и видео клиповима, демонстрација вештина, интерактивна комуникација у наставном процесу, рад у малој групи, самостално извођење вештина процене и третмана у области специјалне рехабилитације.
Сви облици активне наставе базирају на интерактивној настави. Интерактивна настава, као савремена метода извођења наставе, омогућиће студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина.


План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Модели и системи специјалне едукације и рехабилитације 3 4 45 60 105 0 7
2Анатомија 3 2 45 30 75 0 5
3Физиологија 3 3 45 45 90 0 6
4Педагогија са дидактиком 3 3 45 45 90 0 6
5Општа психологија са психологијом личности 3 45 45 0 3
6Психологија развојног доба 2 2 2 2 60 60 120 0 8
7Енглески језик 2 2 60 60 0 4
8Хумана генетика 3 2 45 30 75 0 5
9Олигофренологија 3 2 45 30 75 0 5
10Увод у допунске терапије 3 2 45 30 75 0 5
11Стручна пракса 30 2
12 Предмет изборног блока 1* 2 2 30 30 60 0 4
Психолошке основе поремећаја у понашању 0
Арт терапија 0
Основе психотерапије 0
Укупно
Активне наставе 51036087060
Стручне праксе 30
Наставе на 1 години 900


2. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
13Неурологија 3 3 45 45 90 0 6
14Психологија инвалидитета 3 2 45 30 75 0 5
15Вештине комуницирања 2 2 30 30 60 0 4
16Фонетика 2 2 30 30 60 0 4
17Општа логопедија 2 2 30 30 60 0 4
18Породично саветовање 3 2 45 30 75 0 5
19 Предмет изборног блока 2* 2 2 30 30 60 0 4
Рана развојна хабилитација 0
Кинантрополошка анализа кретне активности 0
Адаптиране физичке активности
20Психопатологија детињства и младости 2 2 30 30 60 0 4
21Процена у специјалној едукацији и рехабилитацији 3 3 45 45 90 0 6
22Неуропсихологија 3 2 45 30 75 0 5
23Когнитивни развој са принципима учења 3 2 45 30 75 0 5
24Соматопедија 2 1 30 15 45 0 3
25Стручна пракса 30 2
26 Предмет изборног блока 3* 2 1 30 15 45 0 3
Хипотерапија 0
Култура једнакости и партнерски односи 0
Професионална етика 0
Укупно
Активне наставе 48039087060
Стручне праксе 30
Наставе на 2 години 900


3. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
27Артикулациони поремећаји 4 3 60 45 105 0 7
28Медицинске основе тифлологије 2 2 30 30 60 0 4
29Медицинске основе сурдологије 3 2 45 30 75 0 5
30Рана интервенција у детињству 2 2 30 30 60 0 4
31 Предмет изборног блока 4* 2 1 30 15 45 0 3
Знаковни језик 0
Психотерапијски рад са особама са инвалидитетом 0
Индивидуални образовни план 0
32Аугментативна и алтернативна комуникација 2 2 30 30 60 0 4
33Сметње у учењу 3 2 45 30 75 0 5
34Методе и технике рада са особама са аутизмом 2 2 30 30 60 0 4
35Поремећај ритма и темпа говора 3 3 45 45 90 0 6
36Фонијатрија 2 2 30 30 60 0 4
37Аудиологија 2 3 30 45 75 0 5
38Стручна пракса 30 2
39 Предмет изборног блока 5* 2 1 30 15 45 0 3
Креативне радионице 0
Социјална патологија 0
Атипични језички развој 0
40 Предмет изборног блока модула 2 2 2 1 30 15 45 0 4
Асистивне технологије 0
Здравствена статистика 0
Укупно
Активне наставе 46539085560
Стручне праксе 30
Наставе на 3 години 885


4. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
41Језички поремећаји код деце 3 3 45 45 90 0 6
42Моторички говорни поремећаји 2 2 30 30 60 0 4
43Лингвистика 2 30 30 0 2
44Клиничка сурдологија 2 2 30 30 60 0 4
45Вокална терапија и рехабилитација 2 2 30 30 60 0 4
46 Предмет изборног блока 6* 2 2 30 30 60 0 4
Методика рада са особама са проблемима у понашању 0
Сензорна интеграција и терапија покретом 0
Сексуалност особа са инвалидитетом 0
47Методе и технике рада са особама са оштећењем слуха 2 2 30 30 60 0 4
48Афазиологија 2 2 30 30 60 0 4
49Увод у научно истраживачки рад 2 1 30 15 45 0 3
50Стручна пракса 30 2
51 Предмет изборног блока 7* 2 1 30 15 45 0 3
Терапија игром 0
Превенција социјалних конфликата 0
Когнитивна рехабилитација 0
Реедукација психомоторике 0
52Завршни рад 200 20
Укупно
Активне наставе 31525557060
Стручне праксе 230
Наставе на 4 години 800