ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Основне академске студије – студије првог степена

Трајање студија

4 година (8 семестара)

Укупан број ЕСПБ бодова

240

Звање које се стиче

Дипломирани физиотерапеут

Циљ студија

Основни циљеви
 • оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа из облaсти медицинске рехабилитације и физикалне терапије у превенцији, дијагностици и третману дисфункција локомоторног система, оштећења централног и периферног нервног система
 • промовисање здравог начина живота, правних и моралних вредности
 • даљи професионални развој, у складу са принципима добре научне и клиничке праксе.

Посебни циљеви
 • усвајање знања заснованог на научним принципима и емпирији, као и ефикасна примена стеченог знања на добробит корисника, пацијената и друштва уопште.
 • разумевање здравља и начина његовог промовисања, стицање знања о биолошким функцијама организма (укључујући методе евалуације и терапеутске процене), узрочницима и механизмима настанка дисфункција локомоторног система, оштећења централног и периферног нервног система, њиховом третману и превенцији у контексту улоге и одговорности медицинског радника/физиотерапеута у друштвеној структури
 • познавање основних клиничких вештина из области медицинске рехабилитације (узимање анамнезе и функционалног статуса, извођење свеобухватног физичког прегледа, интерпретација клиничких налаза) и стицање компетенција за извођење одређеног броја основних дијагностичких, односно терапијских процедура
 • формирање ставова неопходних за постизање високих стандарда праксе медицинске рехабилитације у погледу превенције, дијагностике и здравственог третмана појединаца и популације, као и у сопственом професионалном развоју
 • оспособљавање за примену кинезитерапије и других видова физикалне медицине: термотерапије, хидротерапије, пелоидотерапије, криотерапије, електротерапије, магнетотерапије, сонотерапије, фототерапије, терапије ласером и механотерапије код одређених обољења, оштећења и синдрома.


Компетенције које проистичу из студијског програма

Након савладаног студијског програма Основних академских студија медицинске рехабилитације студенти стичу компетенције за примену стручног теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне и научне делатности:
 • познавање и разумевање биолошких и физичких наука битних за почетни рад у професији
 • познавање и разумевање социјалних/бихејвиоралних/технолошких наука битних за почетну праксу, укључујући и лабораторијска и друга практична искуства
 • познавање и разумевање клиничких наука
 • примена принципа широког спектра рехабилитацијских поступака с пацијентима свих старосних категорија и са различитим врстама обољења и поремећаја и хроничнимболестима
 • комплементарни, едукативни, терапијски и окупационо-терапијски приступ у разним проблемским подручјима
 • збрињавање пацијента и примена физикалне терапије у различитим условима
 • извођење неопходне процене/прегледа пацијента узимањем историје анамнезом или из других релевантних извора или путем специфичних тестова и мерења
 • интерпретација налаза добијених анамнезом и процена клиничке слике пацијента
 • доношење одлуке на основу егзактних налаза и утврђивање постојећих и могућих оштећења у покретљивости и других недостатака
 • успешна процена проблема корисника/пацијента
 • приказивање и примена плана неге/интервенције/третмана којима ће се остварити циљеви и резултати везани за пацијента
 • познавање и разумевање односа међу људима, првенствено професионалног односа физиотерапеута са корисницима, пацијентима и колегама
 • поштовање корисника, пацијенате и колега, без предрасуда, у односу на језик, културу, пол, расу и начина живота
 • давање тражене информације корисницима/пацијентима о третману који се спроводи и његовом току
 • поштовање права корисника/пацијента да одбије третман или учешће у наставним или истраживачким активностима
 • у складу са професионалним етичким кодексом, чување информација о корисницима, пацијентима као поверљивих и одавање без пристанка само у изузетним околностима, тј. ако су корисник/пацијент или друге особе изложене ризику
 • прикупљање неопходних информација о поремећају и сметњи и решавање здравствених, социјалних и проблема у едукацији корисника/пацијента кроз консултације са ординирајућим лекаром, пацијентом или његовом породицом, или онима који се о њему брину
 • поседовање знања о улози других здравствених, социјалних и педагошких радника и њихово поштовање
 • успостављање сарадње са другим члановима мултипрофесионалног тима поштујући принципе етичког кодекса свих професија
 • познавање и разумевање етичких и правних питања релевантних за медицинску праксу
 • организација, управљање и обезбеђивање здравствене заштите и едукације, укључујући квалитет и социјална питања
 • поседовање свести о моралној и етичкој одговорности у третману сваког корисника/пацијента
 • поседовање свести да треба увек да се тежи највишем могућем квалитету третмана корисника и пацијента
 • поседовање свести о личним и професионалним ограничењима и спремност да се потражи помоћ онда када је потребна
 • поседовање свести о значају здравља за обављање физиотерапеутске праксе
 • успостављање квалитетног односа физиотерапеут-пацијент
 • правилно узимање анамнестичких података и формирање физиотерапеутског досијеа
 • извођење опште и специфичне физиотерапијске евалуације
 • усвајање савремених евалуационих протокола и извођење у пракси
 • процена резултата евалуације на систематичан начин
 • усвајање протокола третмана заснованих на савременим принципима
 • ефикасна комуникација са корисником, пацијентом, породицом пацијента, колегама и особљем
 • идентификација најчешћих фактора ризика за настанак појединих поремећаја и сметњи и примена мера превенције истих
 • прикупљање и сређивање информација, укључујући коришћење информационе технологије и сачињавање плана неге/интервенције/третмана
 • коришћење претходних искустава за унапређење праксе и обједињавање најбољих практичних искустава из области Evidence Based Practice (EBP)


Услов за упис

 • завршена гимназија или средња школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању и
 • положен пријемни испит из биологије и хемије или из биологије и здравствене неге

Структура програма

Основне академске студије медицинске рехабилитације трају 4 године и обухватају 8 семестара наставе која се изводи у облику предавања, вежби и осталих облика активне наставе (семинара, летње стручне праксе, клиничке практичне наставе) и студијског истраживачког рада који је у функцији израде завршног дипломског испита.
Наставни план студијског програма омогућава да студент током прве године студија усвоји основна знања из биолошких и базичних (претклиничких) медицинских наука, знања о биомеханичким механизмима људског организма, да усвоји неопходна знања из области кинезиологије која су неопходна за разумевање ускостручних предмета који ће се изучавати у току наредних година студија.
Током друге године студија, поред предмета медицинских наука, студенти стичу знање из базичних области кинезитерапије, основа моторичког учења и контроле и упознају се са различитим методама дијагностике и терапије. Од друге године студија студенти су у могућности да одаберу по један изборни предмет, кроз који ће бити у могућности да афирмишу своје склоности и опредељење према појединим областима медицинске рехабилитације. Студенти ће такође стећи знања о основним принципима научноистраживачког рада.
Наставним планом треће године студија обухваћени су предмети (обавезни предмети и један изборни предмет) из специфичних категорије медицинских наука са посебним освртом на специјалну кинезитерапију појединих категорија здравствених поремећаја, општеобразовни предмет Вештина комуницирања и Ораганизација и менаџмент у здравству (изборни предмет) који ће оспособити студента за успостављање квалитетног контакта са различитим корисницима медицинских услуга и упознати га са принципима организације здравству, као систему за пружање услуга у области здравствене заштите становништва.
Током четврте године студија студенти стичу образовање (знање и вештине) из специфичних области медицинске рехабилитације, и основне појмове из области педагошког рада, соматопедије, геријатрије и спортске медицине. На овој години студија предмет Медицинска рехабилитација даје студенту свеобухватно знање из ове области. Студенту су понуђене три групе изборних предмета, које ће му омогућити да се, у складу са својим склоностима, определи за програмирање физичких активности или неки од специфичних видова медицинске рехабилитације. Исход студијског програма је израда и oдбрана завршног дипломског рада.
Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе. Најважније методе извођења наставе су: интерактивна комуникација у наставном процесу, рад у малој групи, самостално извођење вештина, демонстрација вештина, предавања илустрована слајдовима и видео клиповима.
Сви облици активне наставе базирају на интерактивној настави која се карактерише дискусијама о проблему који је тема наставне јединице, изношењем личног става који је поткрепљен теоријском или искуственом аргументацијом, уочавањем дилема које се односе на постављену тему и њиховим разрешавањем. Интерактивна настава, као савремена метода извођења наставе, омогућиће студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина.


План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Анатомија 3 2 45 30 75 0 4
2Хумана генетика 2 1 30 15 45 0 3
3Медицинска етика 2 30 30 0 3
4Биофизика са биомехаником 2 1 30 15 45 0 3
5Здравствена нега за физиотерапеуте 3 4 45 60 105 0 7
6Кинезиологија 1 3 5 45 75 120 0 7
7Физичко васпитање 1 2 2 60 60 0 2
8Информатика у здравству 2 1 30 15 45 0 3
9Физиологија 3 3 45 45 90 0 6
10Социјална медицина 2 30 30 0 3
11Хигијена и здравствено васпитање 2 2 30 30 60 0 4
12Хистологија 2 30 30 0 2
13Кинезиологија 2 4 6 60 90 150 0 9
14Енглески језик 4 60 60 0 4
Укупно
Активне наставе 51043594560
Стручне праксе 0
Наставе на 1 години 945


2. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
15Неурофизиологија 4 2 60 30 90 0 6
16Патологија и патофизиологија 4 2 60 30 90 0 6
17Пропедевтика у медицинској рехабилитацији 1 2 15 30 45 0 4
18Фармакологија и токсикологија 4 2 60 30 90 0 6
19Медицинска статистика 1 1 15 15 30 0 2
20Општа кинезитерапија 3 3 4 3 105 90 195 0 15
21Предмет изборног блока 1 2 1 30 15 45 0 3
Увод у научноистраживачки рад 0
Биомеханика 0
22Физичко васпитање 2 2 2 60 60 0 2
23Радиологија 1 2 15 30 45 0 3
24Вештине комуникације 2 2 30 30 60 0 3
25Развој моторичких способности 2 3 30 45 75 0 5
26Предмет изборног блока 2 2 1 30 15 45 0 3
Кинантрополошка анализа кретних активности 0
Историја медицине 0
Анатомске варијације локомоторног система 0
27Стручна летња пракса 1 45 2
Укупно
Активне наставе 45042087060
Стручне праксе 45
Наставе на 2 години 915


3. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
28Општа физикална терапија 2 2 30 30 60 0 5
29Педијатрија 2 1 30 15 45 0 3
30Интерна медицина 2 1 30 15 45 0 3
31Реуматологија 1 1 15 15 30 0 2
32Неурологија 2 2 30 30 60 0 4
33Хирургија 1 2 15 30 45 0 3
34Специјална кинезитерапија 1 3 3 45 45 90 0 8
35Физичко васпитање 3 2 2 60 60 0 2
36Специјална кинезитерапија 2 3 3 45 45 90 0 8
37Ортопедија и трауматологија 2 3 30 45 75 0 5
38Здравствена психологија 2 2 30 30 60 0 4
39Асистивне технологије 2 2 30 30 60 0 4
40Предмет изборног блока 3 2 1 30 15 45 0 3
Ургентна медицина 0
Развојна антропомоторика 0
Персонализована медицина у медицинској рехабилитацији 0
41Предмет изборног блока 4 2 1 30 15 45 0 3
Балнеоклиматологија 0
Етика у педијатрији 0
Здравље школске деце и адолесцената 0
42Стручна летња пракса 2 75 3
Укупно
Активне наставе 39042081060
Стручне праксе 75
Наставе на 3 години 885


4. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
43Увод у педагогију 4 2 60 30 90 0 5
44Физиотерапија у ортопедији и трауматологији 3 3 45 45 90 0 5
45Физиотерапија у педијатрији 2 2 30 30 60 0 3
46Соматопедија 2 1 30 15 45 0 2
47Геријатрија 2 1 30 15 45 0 2
48Физиологија спорта 2 2 30 30 60 0 2
49Медицинска рехабилитација 3 5 4 6 105 165 270 0 10
50Физичко васпитање 4 2 2 60 60 0 2
51Физиотерапија у онкологији 2 2 30 30 60 0 3
52Протетика и ортотика 2 2 30 30 60 0 3
53Предмет изборног блока 5 2 1 30 15 45 0 3
Хипотерапија 0
Програмирање физичких активности 0
Мануелне технике у рехабилитацији 0
54Завршни рад 30* 90 20
Укупно
Активне наставе 42046591560
Стручне праксе 90
Наставе на 4 години 1005