ОБРАЗОВАЊЕ

Ниво студија

Основне струковне студије - студије првог степена

Трајање студија

3 године (6 семестара)

Укупан број ЕСПБ бодова

180

Звање које се стиче

Струковна медицинска сестра

Циљ студија

стицање знања о нормалној структури и функцијама човековог организма стицање знања о нарушавању грађе и/или функције појединих органа, органских система или целокупног организма човека и етиологији настанка поремећаја стицање знања из одговарајућих клиничких дисциплина, која омогућују студенту да створи представу о менталним и физичким обољењима стицање знања о превентивним, дијагностичким и терапијским процедурама, као и репродукцији човека стицање знања за планирање и извршавање професионалних задатака у здравственој нези стицање знања о условима живота човека, његовом окружењу, заштити човекове средине и социјалном статусу појединца стицања знања из деонтологије, етике и правне одговорности радника медицинске струке.

Компетенције које проистичу из студијског програма

Након савладаног студијског програма Основних струковних студија здравствене неге студенти стичу компетенције за примену теоријског знања, клиничких вештина и стандарда професионалне комуникације у току обављања стручне делатности. Програмски садржај овог курикулума омогућиће студенту да: 1. Поседује неопходно знање и разумевање: базичних и клиничких дисциплина здравствене неге процеса оболевања испољавања болести, начина препознавања, испитивања, лечења и неговања пацијента са појединим менталним и физичким болестима, синдромима и стањима реаговања пацијената/корисника на болести и друге ситуације у вези са здрављем принципа промоције здравља и спречавања болести. 2. Примени сестринске вештине у клиничкој пракси поштујући процес здравствене неге (утврђивање потреба за негом, дефинисање сестринских дијагноза, издвајање приоритета, планирање и имплементација одговарајућих поступака неге и евалуација реализоване неге и постигнутих циљева), укључујући: негу и збрињавање болесника (одраслог, али и детета) у акутној фази болести негу и збрињавање болесника (одраслог, али и детета) са ургентним стањима примену терапије лековима, уз праћење деловања, интеракције и токсичности лекова негу старих лица негу хронично оболелих ублажавање патњи и бола помоћ болесницима у терминалној фази болести. 3. Испољава способност да: успешно изврши сестринску процену проблема пацијента и постави сестринску дијагнозу; доноси одлуке и поставља циљеве здравствене неге; приступи спровођењу плана неге и збрињавања; изврши евалуацију спроведене неге и постигнутих циљева. стално унапређује квалитет пружене неге. Посебни исходи процеса учења треба да изграде и унапреде: 1. Професионални однос медицинских сестара са пацијентима и колегама, поштовање пацијента и колеге, без предрасуда, у односу на језик, културу, пол, расу и начина живота, чување информације о пацијентима у складу са професионалним етичким кодексом, прикупљање информације о болести и решавање здравствених проблема пацијента, свест о улози других здравствених и социјалних радника, сарадња са другим члановима интердисциплинарног тима. 2. Професионалне стандарде и понашање, где дипломирани студент треба да поседује знање и разумевање етичких и правних питања релевантних за сестринску праксу и организацију управљања и обезбеђивања здравствене заштите 3. Следеће ставове неопходне за праксу: свест о моралној и етичкој одговорности у збрињавању сваког пацијента; свест да медицинске сестре треба увек да теже највишем могућем квалитету збрињавања пацијента; свест о значају здравља за обављање праксе 4. Стицање и извођење вештина где дипломирани студент треба да: успостави квалитетан однос са пацијентом, правилно узима сестринске анамнестичке податке, прикупља и сређује информације, изведе општи и орган-специфични клинички преглед, изведе рутинске дијагностичке процедуре, пружи помоћ витално угроженим болесницима, ефикасно комуницира са пацијентом, породицом пацијента, колегама и особљем, идентификује најчешће факторе ризика.

Услов за упис

завршена гимназија или средња школа медицинског усмерења у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит из биологије и физике/здравствене неге.

Структура програма

Основне струковне студије здравствене неге трају 3 године, односно 6 семестара током којих се студенту пружа 2880 часова (2670 часова активне наставе и 210 осталих часова) теоријске и практичне наставе на Факултету и у здравственим установама. Најважније методе извођења наставе су: интерактивна комуникација у наставном процесу, рад у малој групи, самостално извођење лабораторијских и клиничких вештина, демонстрација вештина, предавања илустрована слајдовима и видео клиповима. Сви облици активне наставе базирају на интерактивној настави која се карактерише дискусијама о проблему који је тема наставне јединице, изношењем личног става који је поткрепљен теоријском или искуственом аргументацијом, уочавањем дилема које се односе на постављену тему и њиховим разрешавањем. Интерактивна настава, као савремена метода извођења наставе, омогућиће студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина. Рад у малој групи, као значајна метода савременог приступа наставном процесу, подразумева максималан број од 48 студената на предавањима и 5 до 10 студената у групи за практичну наставу. Лабораторијске и клиничке вештине студенти изводе самостално или путем демонстрација вештина од стране наставника или сарадника. За сваку клиничку вештину дефинисан је ниво компентенције студената: студент има само теоријско знање о вештини, студент посматра процедуру, али је не изводи самостално, студент изводи процедуру самостално, али не рутински, студент изводи процедуру рутински.

План студијског програма:1. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
1Анатомија 3 2 45 30 75 0 5
2Биохемија 2 2 30 30 60 0 4
3Енглески језик I 2 30 30 0 2
4Етика у сестринству 2 30 30 0 2
5Вештина комуницирања 2 2 30 30 60 0 4
6Здравствена статистика са информатиком 2 2 30 30 60 0 4
7Општа здравствена нега I 3 6 45 90 135 0 9
8Хистологија и ембриологија 1 1 15 15 30 0 2
9Физиологија 4 2 60 30 90 0 6
10Микробиологија са имунологијом 3 2 45 30 75 0 5
11Енглески језик II 2 30 15 45 0 3
12Здравствено васпитање 1 2 15 45 60 0 4
13Општа здравствена нега II 3 5 45 75 120 60 10
Укупно
Активне наставе 45042087060
Стручне праксе 60
Наставе на 1 години 930


2. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
13Патологија 2 1 30 15 45 0 3
14Патофизиологија 2 1 30 15 45 0 3
16Фармакологија 4 1 60 15 75 0 5
17Хигијена 2 2 30 30 60 0 3
18Епидемиологија 1 2 15 30 45 0 3
19Клиничка пропедевтика 1 3 15 45 60 0 4
20Здравствена нега у клиничко-болничкој пракси 2 6 30 90 120 60 9
21Здравствена нега интернистичких болесника са интерном медицином 3 6 45 90 135 0 9
22Здравствена нега заразног болесника са инфективним болестима 2 4 30 60 90 0 6
23Медицинска психологија 2 1 30 15 45 0 3
24Здравствена нега старих са основама геријатрије 1 2 15 30 45 0 3
25Здравствена нега неуролошких болесника са неурологијом 2 4 30 60 90 0 6
26 Предмет изборног блока 1* 1 2 15 30 45 0 3
Основи радиологије 0
Трансфузиолошка пракса 0
Здравствена нега у болним стањима 0
Здравствена нега лица са посебним потребама 0
Прорачуни у здравственој нези 0
Укупно
Активне наставе 37552590060
Стручне праксе 60
Наставе на 2 години 960


3. година студија

Наставни предмет  Часова недељно Часова годишње ЕСПБ
Зимски семестар Летњи семестар
Бр. Назив предмета П В П В П В Ук. Остали часови  
27Здравствена нега хируршких болесника са хирургијом 3 4 45 60 105 30 9
28Здравствена нега жена са гинекологијом и акушерством 2 4 30 60 90 0 6
29Здравствена нега детета са педијатријом 2 4 30 60 90 0 6
30Здравствена нега психијатријског болесника са психијатријом 1 2 15 30 45 0 3
31Организација и управљање у здравственој нези 2 1 30 15 45 0 3
32Социјална медицина 2 30 30 0 2
33 Предмет изборног блока 2* 1 2 15 30 45 0 3
Здравствена нега у дерматовенерологији 0
Здравствена нега у ванредним приликама 0
Здравствена нега у процесу рехабилитације 45
Заштита у радној средини 0
Безбедност болесника у сестринској пракси 0
34Нега у примарној здравственој заштити 2 4 30 60 90 30 6
35Исхрана и медицинска нутритивна терапија 2 2 30 30 60 0 4
36Мултидисциплинарна интензивна здравствена нега 2 4 30 60 90 30 7
37Здравствена нега онколошког болесника са основама онкологије 1 2 15 30 45 0 3
38Клиничка практична настава 120 0 5
39 Предмет изборног блока 3* 1 2 15 30 45 0 3
Здравствена нега у оториноларингологији 0
Здравствена нега у офтамологији 0
Палијативна нега 0
Превенција и контрола инфекција повезаних са пружањем здравствене заштите 0
Збрињавање хроничних рана 0
Укупно
Активне наставе 31558578060
Стручне праксе 135
Наставе на 3 години 915